Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/12/2019
Парламентарен контрол

I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно отпадане на Националния рамков договор и преминаването към пряко закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки от НЗОК и останалите субекти (застрахователни дружества), участващи в управлението на финансовия ресурс от здравни осигуровки, в новия модел на здравеопазването.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно пререгистрация на лечебните заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражняват доминиращо влияние, по Закона за публичните предприятия и мястото им в Новия модел на здравеопазване.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 - 2022 г.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно искане на министър-председателя за отстраняване на директори на три столични болници.

5. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно недостиг на съществуващите програми за лечение, психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици и необходимостта от оборудване на лаборатория за идентифициране на нови психотропни вещества.

6. Въпрос от н.п. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ относно приложното поле на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.

7. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно случаите на системен тормоз на живеещите в гр. Велико Търново, ул. "Д. Чоканов" 7, бл. 13 от страна на психично болни съседи.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска".

9. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно издаване на здравноосигурителна карта на здравноосигурените лица.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно неупражнено право на избор на лекар от лечебно заведение от първична извънболнична медицинска помощ - договорен партньор на НЗОК.

11. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно наличието на легални дефиниции в действащите закони, регулиращи обществените отношения в Националната система за здравеопазване.

II. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно сигнал за купуване на гласове в район Искър, София.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно наличие на информация за местонахождението на лицата Пламен Галев и Ангел Христов.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно загробени животински отпадъци в рудниците до с. Боров дол.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно закупуване на високоскоростни немаркирани автомобили.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно неизплатен извънреден труд на служителите на Министерството на вътрешните работи.

6. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно противодействие на разпространението на наркотици в училищата и на търговията с наркотици по интернет.

7. Въпрос от н.п. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА относно електронните гишета за автоматизиран граничен контрол.

8. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно изграждане на кризисни бежански центрове в Елхово и Любимец.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно работните заплати на работещите в "социалната сфера".

IV. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно Природен парк "Българка".

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно опазване на пчелните семейства.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА относно тригодишната пчеларска програма - нови аспекти и възможности.

Форма за търсене
Ключова дума