Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическа политика и туризъм
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Христова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
5. Обсъждане и гласуване на законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
6. Разни.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
П Р О Т О К О Л
№ 66


На 25 септември 2019 г., (сряда) от 14.00 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Христова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
5. Обсъждане и гласуване на законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
6. Разни.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията по икономическа политика и туризъм, и гости се прилага към протокола.
Заседанието на комисията бе открито в 14.10 часа и ръководено от госпожа Даниела Савеклиева – заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

* * *

ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Уважаеми колеги, имаме кворум – предлагам да започнем.
Предлагам днешната Комисия по икономическа политика и туризъм да се проведе при следния дневен ред:
1. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
4. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Христова и група народни представители на 26 юли 2019 г. -- за първо гласуване.
5. Обсъждане и гласуване на законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г. -- за второ гласуване.
6. Разни.
Имате ли други предложения за дневния ред? Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 15, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Дневният ред се приема.

Пристъпваме към точка първа: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г., за първо гласуване.
Наши гости са:
от Министерството на финансите: Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Христина Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“, Надя Даскалова – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и Елена Петрова – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“;
от Комисията за финансов надзор: Мария Филипова – заместник-председател на „Надзор на инвестиционната дейност“, Десислава Ласкова – началник отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“, Мартина Савчева – главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ и Милен Милев – началник отдел „Нормативна дейност и методология“;
от „Центрелен депозитар“ АД: Васил Големански – изпълнителен директор, Георги Караджов – директор на дирекция „Регистри и сетълмент“, Добри Варадев – директор на дирекция „Правомерност“ и Мария Теодосиева – юрисконсулт в дирекция „Правомерност“.
Кой ще ни представи Законопроекта?
Заповядайте, госпожо Петрова.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Благодаря.
Аз ще започна накратко и след това госпожа Филипова ще може да даде повече детайли. Две са причините за внасяне на този законопроект в Народното събрание. Първата е необходимостта от прецизиране на някой разпоредби, които вече са въведени през 2018 г. и касаят транспониране на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти.
Втората причина, поради която предлагаме тези промени в Закона за пазарите на финансовите инструменти, е необходимостта от прилагане на Регламент 909 от 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа.
Съгласно промените, които сме предложили и са на Вашето внимание, се опитваме да отстраним констатирани непълноти в правната уредба на института на обвързания агент, в случаите когато този агент е юридическо лице, като се въвеждат изисквания към лицата с квалифицирано участие в обвързания агент както и последващо одобрение на членовете на неговия управителен орган.
С тези промени се регламентира предлагането на структурирани депозити от страна на инвестиционните посредници и банките, както и се въвеждат съответни надзорни и мониторингови правомощия на КФН и БНБ.
С оглед значимостта на дейността на централните депозитари на ценни книжа и с цел гарантиране защитата на финансовите пазари и създаване на увереност у пазарните участници, че сделките с финансови инструменти се извършват надлежно и навременно, дори и в ситуации, когато има извънредно натоварване, въвеждаме мерки, чрез които да бъде осигурена непрекъснатост на дейността на централните депозитари на ценни книжа, както казах, в съответствие с изискванията на Регламент 909 от 2014 г.
Също така се предлагат и конкретни административно-наказателни разпоредби и друг тип мерки, приложими при посочените в чл. 63 от Регламент 909 обстоятелства, които касаят лица, отговорни за нарушение на разпоредбите на Регламента.
Предлагат се изменения и в Закона за кредитните институции, чрез които да се посочат ясно правомощията на БНБ по осъществяването на надзор в определените от Регламента случаи.
Освен тези промени се предлагат изменения и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които произтичат от европейското законодателство, като във връзка с Регламент 909/2014 се изменя и Законът за публичното предлагане на ценни книжа. Към настоящия момент статутът, дейността и корпоративната организация на „Централен депозитар“ АД са уредени в този закон като частноправен субект, създаден със закон с държавно участие в капитала в лицето на Министерството на финансите.
Промените целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на „Централен депозитар“ на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар“ АД, с което ще бъде постигната правна сигурност на тези обществени отношения. Обособява се централен регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, в който регистър се вписват безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище във Република България, както и от емитенти, чиито ценни книжа са емитирани съгласно законодателството на Република България. На „Централен депозитар“ АД не се вменяват нови функции, а се обособяват съществуващите с оглед осигуряване на свободата на емитентите да впишат книжата си в друг централен депозитар за целите на сетълмента.
С оглед посочените по-горе промени, е направен преглед на разпоредбите и на други закони, които препращат към ЗППЦК и дейността на „Централен депозитар“ АД, и са предвидени изменения с цел адаптиране към въведената с Регламент 909 терминология. Това е накратко.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, госпожо Петрова.
Госпожо Филипова, имате ли нещо да добавите към мотивите?
Заповядайте.
МАРИЯ ФИЛИПОВА (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“): Благодаря Ви.
Към мотивите – не. Бих искала да благодаря за възможността днес да вземем участие на заседанието за обсъждане на Законопроекта, както и на Министерството на финансите в процеса на изготвянето и подготовката на Законопроекта.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, имате думата за въпроси.
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Какво означава „сетълмент“? Такава българска дума не знам да има.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте.
ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ (изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД): Аз съм изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД.
Господин Симеонов, за съжаление, думата „сетълмент“ няма български превод. На практика „сетълмент“ означава – приключване и изчистване на взаимни задължения по сделки – в случая с ценни книжа. Достатъчно дълго изречение, което е сменено със сетълмент. За целите – тя е международно приетият термин за тази дейност по цял свят.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: В Закона има ли я тази дума, защото не можах да я видя? В самия Закон?
ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ (изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД): Да има я – и до сега я има.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Какъв е проблемът да се промени с „приключване на сделки“?
ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ (изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД): Не е само.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Ами какво е?
ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ (изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД): Не е само, доста по-сложен процес е. (Реплика.) Колегата ме допълва, че ще се разминем с Регламента, тя е наистина терминът, който се употребява и в Регламента, и до момента съществува в Закона за публично прилагане на ценни книжа като такава.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Това, че съществува, не означава, че не може в този закон да се замени с някакво друго понятие, израз или дума. „Родна реч, омайна, сладка!“ – какво правим в момента? Напълваме езика с чуждици, които във всички случаи имат някакъв алтернативен израз или дума – това е Ваша работа.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, господин Данчев.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги! Аз бих искал да помоля за малко разяснение по отношение на функцията на този нов Централен регистър на безналичните ценни книжа и неговото съдържание – да ни разясните как ще функционира, каква информация ще обхваща този регистър и как на практика ще се води?
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте.
ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ (изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД): Де факто към настоящия момент и този регистър съществува. На практика като функционалност Централен депозитар изпълнява в момента три роли на българския капиталов пазар. Първата е точно този Национален регистър за безналични финансови инструменти. Втората роля е клиринг и сетълмент на сделки с ценни книжа. Третата роля е нотариална функция по отношение вписвания на тежести. Говорим за залози, запори и така нататък, върху финансови инструменти.
Има и допълнителни функции, но това са основните функции, които изпълнява Българският централен депозитар. Към Регламента се дефинира ясно депозитарната роля и сетълмент ролята на Депозитара, Регистърът и за тях Регламентът позволява влизането и работа в българска среда на други международни депозитари. Дотолкова, доколкото регистърът в момента съществува и за целите на точно синхронизиране с Регламента, тази функция де факто, формално се отделя. Тя пак ще си се изпълнява в Централен депозитар, но ще бъде като ясно дефинирана отделна функция, която не е под обхвата на Регламента.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Данчев, допълнителен въпрос ли имате?
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Да, допълнителен, уточняващ въпрос. Чета мотивите, които са към Законопроекта. Тук се говори за постигане на правна сигурност на обществените отношения по водене на този регистър. В този смисъл каква е причината да се налага да бъде отделян, да създава нещо ново?
МАРИЯ ФИЛИПОВА (заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“): И към момента тази дейност се осъществява от Централен депозитар. Отделя се по причина, тъй като ще може други централни депозитари да подават заявления пред Комисията за финансов надзор и след одобрение да осъществява дейност на територията на Република България и в тази връзка трябва да се знае къде е собствеността на безналичните ценни книжа и именно затова тези други централни депозитари ще подават информация към централния регистър за ценни книжа.
Говори се за правна сигурност в мотивите, именно поради причината, че това е дейност, която защитава най-напред интересите на инвеститорите и не може новосъздаден орган или който и да е, да поеме тази функция току-така без съответната подготовка.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИНЕЛА ПЕТРОВА: Ако мога да допълня – това не е иновация, измислена от нас. Това е вече съществуваща практика. Например в Естония по същия начин функцията на Централен регистър е отделена като специфична функция – уникална за местния Централен депозитар, именно с оглед същите аргументи – правна сигурност и необходимостта да се знае кой е действителният собственик на притежаваните ценни книжа.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли други въпроси? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерския съвет на 2 септември 2019 г. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти е приет.
Благодаря на гостите.

Преминаваме към втора точка: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г., за първо гласуване.
Наши гости са:
от Министерството на икономиката: Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, Симонета Бонева – началник на отдел „Търговски механизми“ и Нина Христова – държавен експерт в отдел „Търговски механизми“;
от Министерството на земеделието, храните и горите: Петър Кировски – началник отдел в дирекция „Растениевъдство и биологично производство“;
и представители на български асоциации.
Министър Лъчезар Борисов последния момент каза, че няма да може да дойде. Кой ще ни представи Законопроекта?
Заповядайте.
СИМОНЕТА БОНЕВА (началник отдел „Търговски механизми“ към Министерство на икономиката): Благодаря, госпожо Председател.
Аз съм началник на отдел „Търговски механизми“ в дирекция „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Представяме на Вашето внимание законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Този законопроект цели привеждане на националното законодателство в съответствие на правото на Европейския съюз, регламентиращо производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия, както и намаляване на административната тежест за икономическите оператори в сектора за производство и търговия с тютюневи и свързаните с тях изделия.
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз приеха директива през 2014 г. – Директива № 40, която е за сближаване на законовите, подзаконовите, административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.
Тази директива следваше да бъде имплементирана в националното законодателство на държавите членки и в българското законодателство това стана с измененията на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия през 2016 г.
Този закон беше нотифициран по съответния ред пред Европейската комисия, в резултат на което се получи запитване от Главна дирекция „Санте“ на Европейската комисия относно текста на чл. 8, ал. 8 от Директивата, който според Европейската комисия не е разпознаваем в нашия закон. Текстът на чл. 8, ал. 8 гласи, че „изображението на потребителските опаковки и на всякакви външни опаковки на тютюневите изделия, насочени към потребителите в Европейския съюз следва да отговарят на разпоредбите на Глава втора „Етикетиране и опаковане“ на Директивата.“
С цел да се предотврати евентуална възможност от започване на процедура по нарушение, се счете за целесъобразно да се предприеме тази законодателна инициатива и да се въведе този конкретен текст в текстовете на нашия закон – в разпоредбите на нашия закон. Беше преценено, че е целесъобразно да се използва тази инициатива, за да се намали и да се избегнат някои допълнителни административни тежести, които са въведени спрямо бизнеса и са установени в процеса на прилагането на Закона. Така например, Директивата въвежда два икономически оператора – производители на тютюневи и свързани с тях изделия в Европа и вносители. Законът въвежда и трети икономически оператор – лицата, които въвеждат на територията на страната, тютюневи изделия от Европейския съюз.
Законът въвежда и задължение за тези оператори да предоставят информация за изделията, които те ще разпространяват на българския пазар, каквато информация те няма как да притежават. Получени бяха сигнали в Министерството на икономиката, за това беше преценено, че трябва да се прецизират тези текстове и тези лица да бъдат освободени от задължения, които не са им присъщи.
Със Законопроекта се прецизират също и разпоредбите относно съдържанието на публичните регистри за икономическите оператори и за предлаганите от тях изделия. Законопроектът регламентира изрично, че предоставянето на данните и информацията за тютюневите изделия по Закона се осъществява по електронен път пред компетентните органи, чрез общия Електронен портал на Европейския съюз за предоставяне на данни, така наречения EU-CEG. Разписан е коректно редът за осъществяването на това представяне чрез решенията, които междувременно бяха издадени от Европейската комисия, които определят реда и начините за предоставяне на тези данни.
Ето защо, предлагаме на уважаемата Комисия по икономическа политика и туризъм да приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: И аз Ви благодаря, госпожо Бонева.
Колеги, имате думата за въпроси.
Заповядайте, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: На страница 10, § 16, ал. 2, т. 2 има текст, който казва, че Министерството на икономиката може да предостави информацията по ал. 1 на Министерството на здравеопазването и на Института по тютюна и тютюневите изделия и да иска мотивирано становище от тях. Защо „може“ – това ми е въпросът? Не може ли това „може“ да го няма? „Предоставя информация“ Става въпрос за производителите, вносителите на електронни цигари и самият продукт. Не е ли редно той да минава задължително, а не да бъде под условие? „Може“ означава, че може да го предоставят, може и да не го предоставят за становище на Министерството на земеделието.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, господин Проданов.
ХРИСТО ПРОДАНОВ: Моят въпрос е следният: какво означава „лица, които въвеждат“ – производители, вносители?
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте за отговор.
СИМОНЕТА БОНЕВА (началник отдел „Търговски механизми“ към Министерство на икономиката): Благодаря.
На първия въпрос – именно с цел Министерството на икономиката да има възможност да получи компетентно становище и информация от съответните компетентни ведомства за това е въведен текста. Може, за да му бъде предоставена тази възможност, тъй като компетентният орган като цяло по Закон е Министерството на икономиката за електронните цигари. Производителите и вносителите на електронни цигари предоставят пред Министерството на икономиката необходимата информация, но тъй като Министерството на икономиката счита, че не е компетентно изцяло в цялата област, там където няма тази компетентност, има право да поиска такава информация от съответните компетентни ведомства, тоест правото да поиска.
Относно лицата, които въвеждат в територията на страната – това означава примерно търговец, който е купил тютюнево или свързано с него изделие от производител в Европейския съюз от страна–членка на Европейския съюз и го въвежда на територията на България с цел продажба.
Директивата въвежда задължението производителите в Европейския съюз да предоставят цялата информация за съдържанието на тютюневите изделия, които произвеждат, на компетентните органи чрез електронния портал за предоставяне на данни и на Европейската комисия.
Вносителите, които са от трети страни, извън Европейския съюз също имат такова задължение. Лицата, които купуват от производител в Европейския съюз или от вносител и съответно въвеждат на територията на България, те нямат по Директива такова задължение, а и няма как да притежават тази информация. Изискването в Закона е, че когато те желаят да разпространят на българския пазар, следва да са проверили дали все пак тази информация е въведена чрез информационния портал и да уведомят компетентните органи за датата, когато тази информация е въведена, но не и те да я въвеждат.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Симеонов има уточняващ въпрос.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря за разяснението.
Вие ми разяснихте смисъла на текста, който е в Закона. Тъй като говорим за философия на Закона според мен, би било добре, задължително всяко такова изделие да се предлага и да се изисква становище на Министерството на здравеопазването, за това до колко то е вредно. Затова говоря.
От тази гледна точка, дали трябва да остане думата „може“ – може съвсем формално да изглежда като някаква дреболия, но това е въпрос на философия на Закона. Защо не се задължава Министерството на икономиката всички нови изделия да ги прекара през Министерството на здравеопазването? Редно е! какво означава „може“? „Може“ означава, ако има настроение чиновника, ще го прати за становище, ако няма настроение, няма да го направи. Това е – може да може, може и да не може.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Имате ли други въпроси, коментари, колеги? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, № 902-01-43, внесен от Министерския съвет на 19 август 2019 г. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия е приет.
Благодаря на гостите.

Преминаваме към точка трета: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Таскова и група народни представители на 26 юли 2019 г., за първо гласуване.
Наши гости са:
от Министерството на труда и социалната политика: Калина Петкова – директор на Дирекция „Трудово право, осигурителни отношения и условия на труд“ и госпожа Петя Малакова – началник на отдел „Обществено осигуряване“ към дирекция „Трудово право, осигурителни отношения и условия на труд“.
Народният представител госпожа Таскова е тук, предполагам, че тя ще представи Законопроекта.
Заповядайте, госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
Уважаеми колеги, гости на Комисията! Законопроектът, който искам да представя на Вашето внимание е, както Вие казахте, е за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Тази законодателна инициатива предприехме, защото смятаме, че в момента Законът както е формулиран, поставя в неравнопоставеност работничките жени и техните деца.
Законът съдържа в себе си хипотеза, при която жените работнички могат да ползват допълнителен ден платен годишен отпуск за всяко едно родено от тях дете до навършване на 18 години, но само и единствено, ако те са сключили колективен трудов договор. Ние смятаме, че това е неравнопоставеност по отношение на децата, защото не може едно дете да има повече време с майка си, или по-малко, в съответствие от това какъв трудов договор е сключила неговата майка.
Предлагаме тази несправедливост да бъде изчистена като тази възможност бъде предоставена и за жените на индивидуален трудов договор. От лично качество, бих Ви споделила, при всякакви срещи с родители, че наистина на майките им се налага да ползват допълнителни дни при записване в училище, при записване в детска градина или ясла, включително и за подаване на документи – лична карта, ако щете. На жената на индивидуален трудов договор ѝ коства от нейната платена годишна отпуска, а жената на колективен трудов договор, има възможност да се възползва от допълнителни такива дни.
Не предвиждаме абсолютно никаква тежест за бюджета. Няма да натовари по никакъв начин нашата законодателна инициатива администрацията и смятаме, че всъщност по този начин ще има регулация по отношение на жените – майки, на колективен и на индивидуален трудов договор.
Предполагам, че всички са се запознали с мотивите ни и с обосновката ни. Благодаря за вниманието на членовете на Комисията. Насреща съм за всякакви въпроси и очаквам Вашата подкрепа – не лично към мен или към партия „Воля“, а към жените, които са работнички на България.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, госпожо Таскова.
От Министерството на труда и социалната политика имаме становище, което не подкрепя така внесения законопроект. От Министерството, имате ли да добавите нещо?
КАЛИНА ПЕТКОВА (директор на Дирекция „Трудово право, осигурителни отношения и условия на труд“): Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Придържаме се към така представеното писмено становище.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
Другите становища също ги имате – Асоциация на индустриалния капитал ….
Колеги, имате ли въпроси и коментари по така внесения и представен тук Законопроект?
Господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз имам въпрос към вносителите: защо един, а не по пет дни? Дайте да обмислим това нещо и да ги увеличим… (Шум и реплики.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Госпожо Таскова.
КРЪСТИНА ТАСКОВА: Уважаеми господин Симеонов, стриктно сме се придържали и към момента съществуващата хипотеза на чл. 168 в Закона, така е предвидено за жените по колективен трудов договор, за това именно правим предложение – абсолютно равностойно и за жените на индивидуален трудов договор. Ако Комисията реши да подкрепи нашия законопроект и той бъде продължен за разглеждане на второ четене, ще се радваме, ако направите предложения между първо и второ четене.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря.
Видимо сте удовлетворен от отговора, господин Симеонов.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Абсолютно съм удовлетворен.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Други въпроси? Не виждам.
Колеги, преминаваме към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 954-01-57, внесен от Кръстина Николова Таскова и група народни представители на 26 юли 2019 г. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 5, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса на труда не се приема.
Благодаря Ви, госпожо Таскова.

Преминаваме към точка четвърта: Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Христова и група народни представители на 26 юли 2019 г., за първо гласуване.
Гостите са същите от Министерството на труда и социалната политика.
Госпожа Дора Христова е тук, която ще ни представи Законопроекта.
Заповядайте, госпожо Христова.
ДОРА ХРИСТОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! С нашето законодателно предложение в Кодекса за социално осигуряване отпада задължението на работодателите да изплащат на осигурените от тях лица обезщетението за временна неработоспособност за първите три работни дни. Тези промени няма да бъдат във вреда на работниците и служителите, а напротив, ще бъдат в полза за защита на техните интереси. Също така, с това предложение ние подкрепяме и бизнеса в България, тъй като те веднъж са длъжни да осигуряват своите служители за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и след това, когато техните служители са в болнични, трябва да изплащат и обезщетенията за временна неработоспособност. Става въпрос за едни около 200 млн. лв., които трябва да се поемат от фонд „Държавно обществено осигуряване“ като тези средства, с които ще бъде освободен бизнесът, може да ги използва за увеличаване на работни заплати или за допълнителни социални придобивки.
Проучили сме чуждия опит в другите държави, тъй като много често опонентите точно това изтъкват, че в 14 европейски държави има такива практики или други подобни, но всяка една държава е изградила своя модел не съобразно икономическите условия в страната, средната работна заплата, стандарта на живот, какви медицински услуги и социални придобивки ползват осигурените лица и така нататък.
Също така накратко искам да се спра и на предисторията на тези законодателни промени. С тази наша законодателна инициатива ние искаме една временна антикризисна мярка, която беше приета със споразумение между бизнеса и държавата и правителството. Това задължение за първите три работни дни да бъде поето от работодателите като тогава бизнесът беше уверен, че това ще бъде до края на 2010 г. след това се удължи до края на 2011 година и от 2013 г. вече тази временна мярка стана постоянна, след като текстовете бяха вкарани вече в Кодекса за социално осигуряване. Целта на тази мярка беше освен да се намали дефицитът на фонд „Държавно обществено осигуряване“, също така да има дисциплиниращ ефект. Първите години имаше такъв дисциплиниращ ефект, но последните 3-4 години вече се вижда, че неправомерното издаване на болнични листове нараства, като за 2019 г. те се очаква да бъдат около 3 млн. 500 хил. Вече всички страни, които участват в този процес виждат, че това не върши работа, така че ние предлагаме по този начин с приемането на нашето предложение, правителството да удържи своята дума от това споразумение през 2010 г.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, госпожо Христова.
Имаме получени становища: от Министерството на труда и социалната политика не подкрепят така внесения Законопроект, както и от Националния осигурителен институт, от Министерството на финансите, очаквано Работодателските организации ги подкрепят, с изключение на КНСБ, които не подкрепят така представения законопроект.
Имате ли въпроси?
Моля за становище на Министерството.
ПЕТЯ МАЛАКОВА (началник отдел „Обществено осигуряване“ към Министерство на труда и социалната политика): Уважаема госпожо заместник-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Министерството на труда и социалната политика поддържа изразеното становище с изложените мотиви. Считаме, че мярката, която е приета още през 2000 г. не е изчерпала своето действие и има какво още да се допринесе чрез нея. Освен това, тъй като има финансов ефект върху бюджета на Държавното обществено осигуряване, считаме, че следва да се обсъжда в хода на бюджетната процедура.
Благодаря Ви.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Господин Симеонов за изказване.
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз призовавам колегите да подкрепят една такава промяна, която е предложена от колегите депутати, тъй като тя е дълго време очаквана. В крайна сметка, ние сме народни представители, за да защитаваме интересите не само на държавните институции и да се грижим за бюджета, но ние трябва да насърчаваме по някакъв начин и бизнеса в България.
Ето един такъв удобен подходящ случай, в който Народното събрание, в частност нашата комисия, може да подкрепи едно такова предложение, тъй като всички знаем, че беше взето в условията на една вече навлязла криза, като един вид доброжелателен жест към държавата за облекчаване на положението, в което се намираше тогава като цяло социалната система.
Не смятам, че в момента е необходимо да продължаваме поддържането на тази мярка, така че Ви призовавам да подкрепите, предложения законопроект.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря, господин Симеонов.
Други изказвания, коментари, въпроси? Не виждам.
Преминаваме към гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 954-01-55, внесен от Дора Стоянова Христова и група народни представители, на 26 юли 2019 г. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 3, „въздържали се“ – 13 и „против“ – няма.
Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване не се приема.
Законопроектът не е приет в Икономическата комисия.
Благодаря на гостите.

Продължаваме с пета точка: Обсъждане и гласуване на законопроект за марките и географските означения, № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г., за второ гласуване.
По тази точка наши гости са:
от Министерството на икономиката: Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“ и Десислава Георгиева – началник на отдел „Право на установяване и услуги“;
от Министерството на земеделието, храните и горите: Павлин Делчев – държавен експерт в отдел „Схеми за качество“ към дирекция „Политики по агрохранителната верига“;
от Патентното ведомство: Офелия Киркорян - Цонкова – заместник-председател и Силвия Беркова – Главен секретар.
Законопроектът за марките и географските означения, както сте видели и от Доклада, претърпя сериозни корекции и редакции.
Тук е мястото да благодаря на колегите референти от Народното събрание: Ива Митева, Камелия Нейкова и Явор Стоянов. На експертите от Министерството на икономиката и от Патентното ведомство, които работиха в синхрон и съгласие и достигнаха до този вариант на Законопроекта.
Знаете, че имаше много спорни моменти и точки, но всички заедно успяха в процеса на работа да отчетат не малка част от предложенията по отделните становища, като постигнатите текстове са в съответствие с всички европейски регулации.
Редица корекции имат правно-технически характер в съответствие със Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане в съществуващото законодателство и законодателни практики.
По особено чувствителните текстове за съдебен контрол върху решенията на Патентното ведомство за регистрациите на марките и географските означения, това касае чл. 84, ал. 5 и чл. 106, ал. 4, се прецизират текстовете свързани със съдебните разноски в случай на отмяна на административния акт въз основа на предоставянето на нови факти и обстоятелства от жалбоподателя в съдебното производство. Направена е и допълнителна препратка към три други закона, които са свързани с настоящия.
Окончателно Законът придоби сериозен вид и обем, но мисля, че ние можем да се справим.

„Доклад относно Законопроект за марките и географските означения № 902-01-29, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г. Приет е на първо гласуване на 27 юни 2019 г.
Закон за марките и географските означения.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
Изказвания? Няма.
Гласуваме. Който е „за“ наименованието на закона, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за наименованието на закона се приема.

„Глава първа – Общи положения.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
Член 1 „Предмет“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 1.
„Приложно поле“ – чл. 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 3.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 4, като в ал. 1 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“ – чисто техническа редакция.
Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме така прочетените параграфи, Глава първа и членове от 1 до 4 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Глава І и членове от 1 до 4 се приемат.
Член 5. „Държавен регистър на марките“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 5, като в ал. 2 се правят следните изменения и допълнения… Те са пред Вас в Доклада и са пак чисто технически.
Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 5. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 5 със съответната редакция се приема.
Член 6. „Държавен регистър на географските означения.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 6, като в ал. 2, т. 13 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“.
Член 7. „Достъп до държавните регистри.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 7, като в ал. 2 накрая се добавя „при спазване на изискванията за защита на личните данни“.
Има ли изказвания по чл. 6 и чл. 7? Не виждам.
Гласуваме. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове 6 и 7 със съответната редакция се приемат.
Член 8. „Досие.“
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8. Виждате редакцията пред Вас.
Има ли изказвания по чл. 8? Не виждам.
Гласуваме. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 8 със съответната редакция се приема.
Глава втора „Марки.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Раздел I „Регистрация.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Член 9. „Определение.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
Член 10. „Придобиване на право върху марка.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 10.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме. Който е „за“ наименованието на Глава втора, Раздел I и членове 9 и 10 включително, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Глава втора, Раздел І, членове 9 и 10 се приемат.
Член 11. „Абсолютни основания за отказ на регистрация.“
Тук имаме предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 11, като в ал. 1, т. 8 и 9 се изменят така – предложенията на работната група са пред Вас.
Вносителите искате ли нещо да кажете по така направените предложения?
Заповядайте, господин Бойчев.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Ние с колегата Христиан Митев бяхме в тази работна група, но тя беше преди ваканцията. Тук материята е много специфична.
Аз също възприемам редакциите, които бяха направени, тъй като експертите и нашите референти се постараха доста и мисля, че в голяма степен това, което с колегата Митев и останалите колеги от моята група направихме, е да отговорим на тези забележки на първото четене, когато обсъждахме този законопроект от всички организации, които работят и ще прилагат този законопроект, мисля, че в голяма степен постигнахме. Аз приех аргументите на колегите, че не всички текстове, които искахме и корекции можеха да бъдат направени, но имаше стремеж да намерим това оптимално разбиране.
Казвам го сега, защото това важи за всички текстове. Те са много оттук нататък, и редакционно ги допълвахме и уточнявахме. Мисля, че имаме едно чувствително подобрение от първоначалния вариант, което отговори на тези критики и забележки, които имаше тук. Помните, че дискусията беше доста бурна.
Благодаря.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви.
Колеги, първо ще гласуваме предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров, неподкрепено от работната група.
Гласували: „за“ – 4, „въздържали се“ – 12 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Сега гласуваме текста на вносителя за чл. 11 с редакцията на работната група.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 11 със съответната редакция се приема.
Член 12. „Относителни основания за отказ на регистрация.“
По чл. 12 имаме предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 12, като в ал. 4 думите „е продължило и към датата на подаване на опозицията“ се заменят с „продължава до подаването на опозицията“.
Тук са само подкрепени предложения.
Гласуваме текста по вносител с редакцията на работната група и по двете направени предложения.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 12 със съответната редакция се приема.
Раздел II „Правни последици от регистрацията.“
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Член 13. „Съдържание на изключителното право върху марка.“
По чл. 13 има предложение от народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Христиан Митев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 13, като в ал. 2, т. 4 думите „използването на знака като фирма или като част от фирма“ се заменят с „използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование.“
Тук са само технически и те са приети. Ще продължим и нататък с чл. 14.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 14.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
Дотук имате ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Раздел II и членове от 13 до 15 включително с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, членове от 13 до 15 със съответната редакция се приемат.
Член 16 „Ограничаване на правото върху марка“.
Предложение на народните представители Бойчев, Данчев, Владимиров.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 16, като в т. 3 думите „в качеството им на“ се заменят с „като“.
Предложение на Христиан Митев, което също не е подкрепено.
Не виждам изказвания.
Гласуваме предложението на Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 16 със съответната редакция се приема.
Член 17. „Изчерпване на правото върху марка“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 17, като в ал. 1 думите „съответно на Европейското икономическо пространство“ се заличават.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20… Виждате я пред Вас.
Коментари и въпроси? Не виждам.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
Колеги, гласуваме така докладваните членове от 16 до 22 включително с редакцията на работната група на чл. 20.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 17 до 22 със съответната редакция се приемат.
Раздел III „Марката като обект на собственост“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23. Виждате я пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 24, като ал. 5 и ал. 6 след думите „Държавния регистър“ се добавя „на марките“.
Заповядайте.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Защо, когато няма промяна в определена алинея е изписано пак нейното съдържание? Например ал. 5.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: За чл. 23 ли говорите?
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Да, за чл. 23. Така създава малко объркване, че има някаква промяна. (Реплики.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: В ал. 5 накрая добавя „Държавния регистър на марките“. Има добавяне – има корекция.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Не видях следващия ред.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Колеги, гласуваме Раздел III, чл. 23 и 24 с направените редакции на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, членове 23 и 24 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 25 и предлага да се създаде ал. 6. Виждате я пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 26.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 27 с редакция.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на членове 28 и 29.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 31, като в ал. 2 думата „недостатъци“ се замени с „нередовности“ и думата „недостатъците“ с „нередовностите“.
Имате ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме членове от 25 до 31 включително по вносител с редакциите на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 25 до 31 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 32, като в ал. 2 накрая се добавят думите „придружено с доказателства“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 33, като в началото на изречението преди думата „регистрацията“ се добавя „действието на“.
По чл. 34 – предложение на народните представители Бойчев, Данчев и Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34. Виждате промените пред Вас.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме Раздел IV - неговото наименование и членове 33 и 34.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІV, членове 33 и 34 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 35, като в заглавието и навсякъде в текста думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“.
Предложение на народните представители Бойчев, Данчев, Владимиров по чл. 36.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция. Виждате редакцията пред Вас.
Първо, гласуваме предложението на Бойчев, Данчев, Владимиров за редакцията на чл. 36 – ал. 7 да отпадне.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Сега гласуваме предложението на работната група по принцип и текста на вносителя за чл. 36.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 36 със съответната редакция се приема.
Трябва да гласуваме и чл. 35, не сме го гласували.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 35 със съответната редакция се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 37, като ал. 4 се изменя.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 38, като в ал. 3 в края на изречението се добавят думите „за регистрация“, а в заглавието и навсякъде в текста думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“.
Гласуваме тези два текста по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове 37 и 38 със съответната редакция се приемат.
Раздел V „Колективни и сертификатни марки“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 39.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 40, като в ал. 4 думите „Раздел I и IV“ се заменят с „Раздели I и IV“ на тази глава, а в ал. 5 след думата „правилата“ се добавя „ по ал. 2“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 41.
Дотук имате ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Раздел V и членове 39, 40 и 41 с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел V, членове от 39 до 41 със съответната редакция се приемат.
Заповядайте.
МАРГАРИТА НИКОЛОВА: Госпожо Председател, налага ми се да изляза, тъй като отивам на друга Комисия. Прехвърлям гласа си на Вас.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, госпожо Николова. Приятен ден!
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI.
Член 42. Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 42, като прави изменения.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 43, като навсякъде в текста думите „Международната класификация“ се заменят с „МКСУ“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 44, като в ал. 1 думата „съгласно“ се заменя с „и правилата по“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45, която виждате пред Вас.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 46. Виждате я и нея пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 47.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 48, като в ал. 2 и ал. 3 думата „инициатива“ се заменя с „искане“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 49, като в ал. 4 прави корекции.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 50.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 51, като в ал. 2 след думата „подава“ се добавя „пред Патентното ведомство“.
Изказвания? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Раздел VI и членове от 42 до 51 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел VІ и членове от 42 до 51 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VII „Опозиции“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52. Виждате я пред Вас.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 54, като ал. 2 се изменя така…
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55… Виждате я пред Вас.
До чл. 55 има ли изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел VII и членове до 55 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел VІІ и членове от 52 до 55 със съответната редакция се приемат.
Член 56. Предложение на народните представители Бойчев, Данчев и Владимиров по чл. 56.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 56, като в ал. 1 в края на изречението се добавят думите „при съгласие на страните“.
Гласуваме предложението на Бойчев, Данчев и Владимиров.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Гласуваме текста по вносител с редакцията на работната група.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 56 със съответната редакция се приема.
Член 56 по вносител с редакцията на работната група е приет.
По чл. 57 има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57 – виждате я пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 59, като в ал. 1 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“, а в ал. 4 думата „инициатива“ се заменя с „искане“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 60.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 61, като в изречение първо след думите „се взема решение“ се добавя „в седем дневен срок“.
Гласуваме членове от 57 до 61 с направените редакции.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 57 до 61 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 62, като в ал. 1 думата „предпоставките“ се заменя с „условията“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 63.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 64.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 65, като в ал. 1 след думата „платена“ се добавя „държавна“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 66.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 67.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 68, като навсякъде в ал. 2 думата „отменяне“ се заменя с „отмяна“, а в ал. 3 след думата „платена“ се добавя „държавна“.
Гласуваме от чл. 62 до чл. 68 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 62 до 68 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VIII „Спорове“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 69, като прави технически редакции, които виждате.
Работната група подкрепя и текста на вносителя за чл. 70.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на чл. 71.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 72.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 73, като предлага редакция.
Гласуваме наименованието на Раздел VIII и членове от 69 до 73.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел VІІІ и членове от 69 до 73 със съответната редакция се приемат.
По чл. 74 има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 74 и предлага редакции, която виждате пред Вас.
Гласуваме предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Не се приема и това предложение.
Гласуваме предложението на работната група по вносител, с направените корекции.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 74 със съответната редакция се приема.
Предложението е прието.
По чл. 75 има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 75, като виждате пред Вас техническите корекции, които са нанесени.
Гласуваме предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Не се приема и това предложение.
Гласуваме текста по вносител с редакцията на работната група за чл. 75.
Гласували: „за“ – 12, „въздържали се“ – 4 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 75 със съответната редакция се приема.
Текстът е приет.
По чл. 76 има предложение на представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция.
Гласуваме предложението на колегата Бойчев и група народни представители.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Предложението е отхвърлено.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Не се приема и това предложение.
Гласуваме предложението на работната група за текста на чл. 76.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 76 със съответната редакция се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 77, като в ал. 7 думата „маркопритежателят“ се заменя с „притежателят на марката“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 78, като прави технически корекции.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 79, като предлага технически корекции – виждате ги.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 80, като след думата „платена“ се добавя „държавна“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 81, като в ал. 1 след думата „платена“ се добавя „държавна“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 82.
Гласуваме членове от 77 до 82 по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 77 до 82 със съответната редакция се приемат.
По чл. 83 има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група не подкрепя предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група не подкрепя предложението.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 83.
Гласуваме предложението на Бойчев и група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Предложението е отхвърлено.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Предложението е отхвърлено.
Гласуваме предложението на работната група за текста на чл. 83.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 83 се приема.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Знаете, че там имаше един спор за доказателства, които могат да бъдат предоставени в съда.
Защото ги има и в § 5 тук. (Реплики.)
„В съдебното производство страните могат да твърдят нови обстоятелства, да сочат и да представят нови доказателства.“ (Реплика: Това е следващият член.)
Така ли? Аз ли съм отишъл по-напред? Извинявам се.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Благодаря Ви, господин Бойчев.
По чл. 84 има предложение на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип текста на Вашето предложение.
Предложение на народния представител Христиан Митев.
Подкрепено също по принцип от работната група.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция, където са отразени и Вашите предложения.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Аз това исках да попитам и юристите.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Заповядайте, вече имате думата.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Знаете, че това беше може би основният спор при обсъждането – дали в хода на производството да можеш да предоставиш нови доказателства.
Юристите твърдят, че им отнемаме това право. Фактически това си остава.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Гласуваме чл. 84 по текста на вносителя с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 84 със съответната редакция се приема.
Преминаваме към Глава трета „Географски означения“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава III.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 85.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 86.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 87.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 88.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 89, като думите „правото на заявяване принадлежи на“ се заменят с „право на заявяване има“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 90.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 91 като прави редакция техническа.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 92.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 93.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
Въпроси и коментари? Не виждам.
Гласуваме наименованието на Глава трета, Раздел I и членове до 94 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Глава трета, Раздел І, и членове от 85 до 94 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 96, като думите „недостатъци“ и „недостатъците“ в ал. 1 и 2 се заменят съответно с „нередовности“ и „нередовностите“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 97.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 98, като прави корекции, които виждате пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 99 като в ал. 1 думите „преди т. 1 състави по спорове по чл. 69, ал. 2 разглеждат“ се заменят със „съставите по чл. 69, ал. 2 разглеждат спорове по“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 100.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 101 като прави корекции технически.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 102.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакцията, която виждате пред Вас на чл. 103.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 104, но предлага да бъде отхвърлен, защото е отразен на систематичното му място в чл. 103.
Работната група предлага да се създаде нов чл. 104 със следното съдържание, което виждате пред Вас.
Гласуваме, колеги, наименованието на Раздел II и членове от 95 до 104 включително по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІ и членове от 95 до 104 със съответната редакция се приемат.
Извинявайте, ще повторим гласуването, защото трябва да прегласуваме отхвърлянето - предложението на работната група чл. 104 да бъде отхвърлен.
Който е „за“ предложението на работната група, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на работната група чл. 104 да бъде отхвърлен се приема.
И сега гласуваме създаването на нов чл. 104.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на работната група за създаване на нов чл. 104 се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 105.
Гласуваме чл. 105. Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 105 се приема.
Член 106. „Съдебен контрол“.
Предложение на Бойчев, Данчев, Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група подкрепя по принцип предложението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106. Виждате я пред Вас.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 106 със съответната редакция се приема.
Глава четвърта „Международна регистрация“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава IV.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 107 като прави техническа редакция.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 108, като в ал. 5 думите „тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство“ се заменят с „тарифата по чл. 4, ал. 1“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 109, като прави изменения в ал. 1.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 110 като в ал. 4 думите „тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство“ се заменят с „тарифата по чл. 4, ал. 1“.
Гласуваме наименованието на Глава IV и членове от 107 до 110 включително по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Глава четвърта и членове от 107 до 110 със съответната редакция се приемат.
Глава пета.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава V „Марка на Европейския съюз“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 111.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 112.
Гласуваме наименованието на Глава V и членове 111 и 112 с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Глава пета и членове 111 и 112 се приемат.
Глава шеста.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава VI „Защита на правата върху марки и географски означения“.
Раздел I „Гражданскоправна защита и нарушения“. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на Раздел I и предлага следната редакция: „Гражданскоправна защита срещу нарушения“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 113.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 114, като ал. 1 се изменя така, виждате я пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 115.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 116 като прави следната редакция, която виждате пред Вас.
Гласуваме наименованието на Глава VI, наименованието на Раздел I с редакция на работната група и членове от 113 до 116 по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Глава VІ, Раздел І и членове от 113 до 116 със съответната редакция се приемат.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 117.
Има предложение на Бойчев, Данчев и Владимиров за създаване на чл. 117а, което не е подкрепено от работната група и предложение на Христиан Митев – сходно с това, което също не е подкрепено от работната група.
Първо гласуваме текста по вносител за чл. 117 по работна група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за член 117 се приема.
Гласуваме предложението на Бойчев, Данчев и Владимиров, което не е подкрепено от работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров не се приема.
Предложението е отхвърлено.
Гласуваме предложението на народния представител Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев не се приема.
Предложението е отхвърлено за създаването на нов чл. 117а.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 118.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 119.
Същото е и за членове 120 и 121.
За чл. 122 също е подкрепен текстът на вносителя.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 124 като ал. 1, т. 2 се изменя така, както виждате пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
Имате ли въпроси и коментари? Не виждам.
Гласуваме членове от 118 до 125 по вносител с редакциите на съответните места на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 118 до 125 със съответната редакция се приемат.
Преминаваме към Раздел II.
„Раздел II „Мерки за защита от страна на митническите органи“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 126, като прави техническа редакция.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел III „Административнонаказателни разпоредби“.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и прави следната редакция на чл. 128.
Колеги, тъй като тук са повече технически редакции, затова следвам едно след друго, но ако някъде имате въпроси, можете да ме прекъсвате.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 129, като в ал. 1 думата „съобразно“ се заменя със „съгласно“.
Гласуваме наименованието на Раздел II, чл. 126 и последващите – наименованието на Раздел III до чл. 129 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, Раздел ІІІ и членове от 126 до 129 със съответната редакция се приемат.
По чл. 130 има предложение на Бойчев, Данчев и Владимиров.
Работната група подкрепя по принцип предложението и то е отразено на систематичното му място в чл. 128.
Предложение на Христиан Митев.
Работната група подкрепя по принцип предложението и то е отразено на систематичното му място в чл. 128, който вече приехме.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130.
Работната група подкрепя теста на вносителя за чл. 131.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 132, като в т. 3 думата „стоки“ се заменя с „вещи“.
Подлагам на гласуване от чл. 130 до чл. 132 включително.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 130 до 132 със съответната редакция се приемат.
Предложение на Бойчев, Данчев и Владимиров за създаване на нов ч. 132а.
Работната група подкрепя по принцип предложението и то е отразено на систематичното му място в чл. 128.
Предложение на Христиан Митев, което също е отразено на систематичното му място в чл. 128.
Гласуваме предложението на Бойчев, Данчев и Владимиров.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на народните представители Жельо Бойчев, Димитър Данчев и Станислав Владимиров се приема.
Подлагам на гласуване предложението на Христиан Митев.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на н.п. Христиан Митев се приема.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 133, като в ал. 2 думите „могат да се обжалват“ се заменят с „подлежат на обжалване“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 134, като в ал. 2 думата „стоките“ се заменя с „вещите“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 135.
Колеги, подлагам на гласуване от чл. 133 до чл. 135 включително по вносител, с редакциите на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за членове от 133 до 135 със съответната редакция се приемат.
Приемат се.
„Допълнителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, която виждате пред Вас.
Работната група подкрепя текста на вносителя на § 2, като думата „държави от“ се заменя с „държави-страни по Споразумението за“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, като думата „разпоредбите“ се заменя с „изискванията“.
Колеги, гласуваме наименованието на подразделението и параграфи от 1 до 3 включително по вносител, с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“ и параграфи от 1 до 3 със съответната редакция се приемат.
„Преходни и заключителни разпоредби“.
Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
По § 4 имаме предложение на народния представител Румен Георгиев, което не е подкрепено.
Работната група не подкрепя предложението на народния представител Румен Георгиев.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакцията, която виждате пред Вас, на § 4.
Заповядайте, господин Сабанов.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: В § 4, ал. 4 и 5 да отпаднат, във връзка със становището на председателя на Върховния административен съд, което категорично казва, че… (Народният представител говори при изключен микрофон.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Кои алинеи казахте?
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Алинеи 4 и 5.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Алинеи 4 и 5.
Господин Бойчев, заповядайте.
ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ: Това, което господин Сабанов поставя, също е един голям въпрос, който имаше в разглеждането на Законопроекта на първо четене, и то два пъти се гледа в тази комисия – един път беше направен опит в една предходна промяна в Закона да бъде прокарано, тогава вносителите го оттеглиха. Тогава, гледахме го становището на председателя на ВАС и имам чувството, че тук добре вървим със Законопроекта досега, но създаваме един прецедент.
Аз не съм юрист и не мога да твърдя, но в неговото становище се говори за противоконституционност и сме в една процедура, в която може да приемем законопроект, който да бъде оспорен.
Знаете, че няма как да се месим в работата на независимата съдебна власт и не може със законопроект, висящи производства и дела, които се гледат в момента, ние по същество казваме, че с този законопроект, ги прекратяваме, което е правен нон-сенс до момента.
Аз ще направя още едно предложение – ще допълня това, което колегата Сабанов казва, дори според мен и ал. 6, която, забележете, казва следното: „Притежател на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламента, не може да предявява иск за нарушение, извършено до влизането в сила на този закон.“. Тук също според мен отнемаме права на българските граждани, на българските компании. Знаете, че много трудно се опитваме да защитим тези национални марки, с оглед на европейския регламент и няколко пъти хората изпадат… Те са коректни – говорим за такива, които са имали права и са коректни, регистрирани са – и няколко пъти изпадат във висящи положения. Струва ми се, че тези разпоредби…
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Нека да чуем и вносителите – каква е била всъщност идеята на тези…
Кой ще вземе отношение?
Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА (началник на отдел „Право на установяване и услуги“ към Министерство на икономиката): Благодаря, госпожо Председател.
Алинеи 4, 5 и 6 са разписани във връзка с мотивираното становище, което беше получено от Европейската комисия – от януари месец тази година, в което изрично се цитира съдебното решение на Висшия административен съд, като се посочва и становището на Европейската комисия, изрично се казва, че това становище противоречи на това, което предвижда регламентът, а регламентът, както знаем, е правен европейски акт, който има наднационална тежест.
Смятам тези разпоредби за много важни и трябва да бъдат запазени. Те са редактирани специално в ал. 5 – изтрита е финалната част от изречението и е оставено само, че там, където няма влязло в сила решение до влизането в сила на този закон, производствата се прекратяват, с цел да не се допусне създаването на национална съдебна практика, която е в противоречие с практиката на Съда на ЕС и съответно с Договора за функциониране на Европейския съюз.
Наясно сме, че тези разпоредби звучат противоконституционно, но искам да Ви кажа, че от 2018 г. има едно съдебно решение на Съда, в което се коментират решения на френския съд и се казва, че нарушението на съда, направено от френския съд, се счита за нарушение на държавата, независимо от кой орган е направен, независимо дали този орган на държавата има самостоятелно действие и независимо, че става въпрос за конституционно независима институция. И по това дело френската държава е осъдена.
Нашата цел тук е да предотвратим възможността да се стигне до това държавата да бъде осъдена и да се стигне до финансови санкции.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Сабанов.
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги български народни представители! Аз мисля, че все пак сме български народни представители, и в българската Конституция сме се клели и трябва да уважаваме българския съд, и председателя на съда. Мисля, че тук няма човек в тази зала, който да е по-компетентен от председателя на Върховния административен съд и да обори думите му по някакъв начин.
Не знам госпожицата или госпожа какво точно, като занимание се занимава, със сигурност не е председател на Върховния административен съд. Аз лично считам, че не може да ни бъде налагано по този начин… Първо имаме ли предупреждение, имаме ли нещо от Европейската комисия, с което ни заплашва да бъдем глобени или да бъдем осъдени? То, едно дело, което бъде заведено, може да минат десет години. В Страсбург, знаете, делата по 15 години се точат.
Така че ние да си защитим нашето и да се съобразим, все пак, с мнението на българския съд и на председателя на българския Върховен административен съд, а от там насетне – Европа далеко. (Реплика: Да чуем и нашите референти.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Да, и за щях да кажа, че е най-добре да чуем и тях.
Заповядайте.
ЯВОР СТОЯНОВ (референт към Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“): Както отбелязахме от страна на вносителите, всъщност в ал. 5, където беше главният аргумент на Върховния административен съд сме махнали думите „влезлите в сила, но неизпълнени решения, не подлежат на изпълнение“. Тоест, ние на практика не вземаме компетенцията на съда по отношение на вече влезли в сила съдебни решения. Влезлите в сила съдебни решения си имат статута на присъдено нещо и те не бива да бъдат накърнявани през законодателя, през една промяна в Закона.
С текстовете, които сме оставили във финалната редакция се съобразяваме с разпоредбата на Закона за нормативните актове съгласно, която, когато има противоречие между български закон и регламент на Европейския съюз, който има пряко действие в правоприлагането в България, на практика Регламентът има предимство и съдът, не би трябвало да се позовава на закон, който е в противоречие с Регламента. Само на базата на това нещо всъщност сме оставили текстовете, които предвиждат не влезлите в сила съдебни решения по производства да се прекратят. Това беше аргументът, да оставим този… Ако съдът приложи текстове, които Законът не е съобразил със съдействащ регламент, влязъл в сила вече по отношение на нашата страна, тогава пък съдът ще е приложил един текст, който по отношение на нормативните актове ще има възможност за касационно обжалване. Обаче имайте предвид, че за касационно обжалване – да, има такива аргументи, когато съдебното решение противоречи на Закона, но няма основание за отмяна, ако вече е влязло в сила съдебното решение – само за касация.
Едно, такова решение би подлежало на касационно обжалване, тъй като противоречи на разпоредбите на Закона. Специално на ЗНА. (Уточнения при изключени микрофони.)
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Господин Данчев, имате думата.
ЯВОР СТОЯНОВ (референт към Дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“): Ще добавя само това, че съгласно Конституцията, регламентите, правото на ЕС има предимство пред местното право, когато, например ако е международен договор, когато е ратифициран със закон. В случая за регламентите, те имат пряко изпълнение на територията на страната, така или иначе, на всяка страна членка. Това е.
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: Добре.
ДИМИТЪР ДАНЧЕВ: Благодаря, госпожо Председател.
Позволявам си да репликирам колегата, за да задам въпроса: след като Регламентът има пряко действие в нашето законодателство и е от висшестоящ характер, защо е необходимо в закон да го записваме отделно това? (Реплики.) Съдът е съд. (Реплики.)
ОФЕЛИЯ КИРКОРЯН (заместник-председател на Патентно ведомство): Да отпадне ал. 4, 5 и 6 … За 5 и 6 тук тече, някаква дискусия, но за ал. 4 не разбирам аргументите. Това са производства по заявки за регистрация на географски означения, които са висящи пред самото Патентно ведомство, за които видове географски означения с настоящия закон казваме, че вече не се регистрират от Българското патентно ведомство, защото влизат в обхвата на едни регламенти, които казват, че могат да се регистрират единствено и само пред Европейската комисия.
Само да припомня, че със ЗИД-а на ЗМГО от юли миналата година, тези производства във връзка с географските, които са в обхвата на 1151 бяха прекратени. Сега ще бъде, някак си неудобно – онези ги прекратихме, пък тези да не ги прекратим. Само това искам да отбележа.
Нека се фокусирате върху 5 и 6, ал. 4 нека си остане. (Шум и реплики.)
Пак уточнявам, за ал. 4 вече имаме реципрочност с другите. Вече за 5 и 6....
ПРЕДС. ДАНИЕЛА САВЕКЛИЕВА: За 5 и 6 остава.
Други изказвания има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Румен Георгиев за § 4, което не е подкрепено от работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението на народния представител Румен Георгиев не се приема.
Предложението не е прието.
Имаше предложение по чл. 83 – да отпадне, последно ал. 5 и ал. 6 от § 4.
Поотделно ли искате да ги гласуваме или заедно? (Реплика: Заедно.)
Който е „за“ да отпаднат ал. 5 и ал. 6 от § 4, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 6, „въздържали се“ – 10 и „против“ – няма.
Предложението за отпадане на ал. 5 и ал. 6 от § 4 не се приема.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 4 по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 10, „въздържали се“ – 6 и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 4 със съответната редакция се приема.
Параграф 4 е приет.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 6.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 7.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 8.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 9, която виждате пред Вас.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10.
Имате ли изказвания от § 5 до § 10? Не виждам.
Гласуваме параграфи от 5 до 10, включително по вносител с редакцията на работната група.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстовете на вносителя за параграфи от 5 до 10 със съответната редакция се приемат.
Работната група предлага да се създадат нови параграфи 11 и 12, които виждате пред Вас.
Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 11, който ще стане § 13, ако приемем новите два.
Работната група подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
Първо, гласуваме предложението на работната група за новите два параграфа 11 и 12.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Предложението на работната група за създаване на нови § 11 и § 12 се приема.
Гласуваме подкрепения по принцип от работната група текст на вносител с редакция на § 11, който става § 13.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 11, който става § 13 със съответната редакция се приема.
Гласуваме § 12 по вносител, който работната група подкрепя и той става § 14.
Който е „за“, моля да гласува.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Текстът на вносителя за § 12, който става § 14 се приема.
Приема се.
Ще помоля да гласуваме, ако някъде излезе чисто техническа промяна, референтите да могат да я променят между първо и второ четене.
Гласували: „за“ – 16, „въздържали се“ и „против“ – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, благодаря Ви, за търпението.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието.

(Закрито в 16.00 ч.)


ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

Даниела Савеклиева

Стенограф:
Галина Мартинова
Форма за търсене
Ключова дума