Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/09/2019 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.


  На заседание, проведено на 18 септември 2019 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект.
  На заседанието присъстваха: представителите на Българската народна банка – Десислава Деянова – съветник на управителя и Елена Панева – експерт в дирекция „Надзорно-правна дейност“; на Комисията за финансов надзор – Мария Филипова – заместник – председател, Десислава Ласкова – началник отдел „Инвестиционни посредници, предприятия за колективно инвестиране и пазари на финансови инструменти“ и Милен Милев – началник отдел „Нормативна дейност и методология“; на Министерство на финансите: Христина Пендичева и Надя Даскалова – експерти в дирекция „Регулация на финансовите пазари“; на „Централния депозитар“ АД – Васил Големански – изпълнителен директор, Добри Варадов – директор на дирекция “Правна“ и Георги Караджов – директор на дирекция „Регистри и сетълмент“; на Българската фондова борса – доц. д-р Маню Моравенов.
  Законопроектът беше представен от г-жа Филипова.
  С предлаганите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) се прецизират разпоредби, с които вече са въведени през 2018г. изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти.
  Новата регулаторна рамка на ниво Европейски съюз във връзка с дейността на централните депозитари на ценни книжа, произтичаща от Регламент № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа (Регламент № 909/2014), налага мерки по прилагането на регламента в следните насоки:
  • Отстраняват се констатирани непълноти в правната уредба на института на обвързания агент в случаите, когато обвързаният агент е юридическо лице, въвеждат се изисквания към лицата с квалифицирано участие в обвързания агент, както и последващо одобрение на членовете на неговия управителен орган;
  • Въвеждат се разпоредби, прецизиращи Закона за пазарите на финансови инструменти в съответствие с Директива 2014/65/ЕС за регламентиране на предлагането на структурирани депозити от страна на инвестиционните посредници и банките, както и се въвеждат съответни надзорни и мониторингови правомощия на Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.
  • С оглед значимостта на дейността на централните депозитари на ценни книжа и с цел гарантиране на защитата на финансовите пазари и създаване на увереност в пазарните участници, че сделките с финансови инструменти се извършват надлежно и навременно, дори в ситуации на извънредно натоварване, със законопроекта се въвеждат мерки, чрез които се цели да бъде осигурена непрекъснатост на дейността на централните депозитари на ценни книжа в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 909/2014;
  • В законопроекта се предлагат и конкретни административно-наказателни разпоредби и други мерки, приложими при посочените в член 63 от Регламент (ЕС) № 909/2014 обстоятелства, по отношение на лица, отговорни за нарушения на неговите разпоредби;
  • Предложени са и изменения в Закона за кредитните институции, чрез които да се посочат ясно правомощията на БНБ по осъществяването на надзор в определените от Регламент № 909/2014 случаи.
  Във връзка с Регламент (ЕС) № 909/2014 се изменя и Законът за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Към настоящия момент статутът, дейността и корпоративната организация на „Централен депозитар“ АД са уредени в този закон, като частноправен субект с държавно участие в капитала в лицето на Министерството на финансите.
  Промените целят да уредят нормативното отделяне на функцията по водене на централен регистър на безналичните ценни книжа от дейността на централен депозитар на ценни книжа, извършвани от „Централен депозитар” АД. На „Централен депозитар“ АД не се вменяват нови функции, а се обособяват съществуващите с оглед осигуряване на свободата на емитентите да впишат книжата си в друг централен депозитар за целите на сетълмента.
  С оглед посочените по-горе промени е направен преглед на разпоредбите на други закони, които препращат към Закона за публичното предлагане на ценни книжа и дейността на „Централен депозитар“ АД, и са предвидени изменения с цел адаптиране към въведената с Регламент (ЕС) № 909/2014 терминология.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти е изцяло съобразен с Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 909/ 2014, и делегираните директиви и регламенти към тях, уреждащи в пълнота обществените отношения, свързани с търговията на ценни книжа и пазарите на финансови инструменти.
  След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, № 902-01-45, внесен от Министерски съвет на 02.09.2019 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума