№ на проекта: BG05SFOP001-2.013-0001

№ на договора: BG05SFOP001-2.013-0001-C01

Наименование на проекта: Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони

Бенефициент: Народно събрание на Република България

Обща стойност на проекта: 1 366 828,51 лв.

Безвъзмездната финансова помощ, която се продоставя на бенифициента е в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15 % национално съфинансиране.

Приоритетна ос на ОПДУ: Приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” (ПО2)

Срок за изпълнение на проекта: 27 месеца

Основни цели на проекта: 
  • Да се повиши ефективността, предвидимостта, устойчивостта и качеството при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони. 
  • Да се повиши компетентността на институциите, ангажирани с въвеждането на актовете на Европейския съюз в българските закони и оценката на въздействието им, както и институционалната комуникация.
  • Да се повиши информираността на гражданите и бизнеса чрез осигуряване на пряк безплатен достъп в интернет портала на Народното събрание до структурираната информация по въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони.
Очаквани резултати: 
  • С осъществяването на проекта ще се събере, структурира и анализира наличната информация за практиката по въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони за изминалите повече от 10 години от присъединяването на Република България към Европейския съюз.
  •  Ще се извърши пълен преглед на транспонирането и ще се обобщи на едно място цялата информация, свързана с въведените конкретни разпоредби, като се създаде  информационно досие за всеки закон.
  • Събраната и систематизирана информация ще бъде публично достъпна чрез разработването и внедряването на софтуер с безплатен достъп. Всеки, който проявява интерес ще може да прави справка на официалната интернет-страница на Народното събрание.
  • Ще се анализира досегашната практика в Народното събрание и ще се въведе система от коригиращи мерки, когато това е необходимо. Това ще допринесе за намаляване на риска от процедура за нарушения по членове 258 до 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз.