№ на проекта: BG05SFOP001-2.013-0001

№ на договора: BG05SFOP001-2.013-0001-C01

Наименование на проекта: Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони

Бенефициент: Народно събрание на Република България

Обща стойност на проекта: 1 366 828,51 лв.

Приеоритетна ос на ОПДУ: Приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” (ПО2)

Срок за изпълнение на проекта: 27 месеца