Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в закона за съсловните организации на медицинските специалисти
18/09/2020

Националните центрове по проблемите на общественото здраве ще могат да разпределят до 60 на сто от собствените си приходи за придобиване на дълготрайни материални активи и до 40 на сто за допълнително материално стимулиране на работещите. Това стана възможно с приетите на първо четене промени в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Промяната бе гласувана със 103 гласа "за" , един - "против" и 30 въздържали се.

С текст от преходните и заключителните разпоредби се предлага промяна в Закона за здравето, която дава възможност на националните центрове по проблемите на общественото здраве да разходват бюджетните приходи от държавни такси, научноизследователска и експертна дейност и такси за следдипломно обучение за допълнително материално стимулиране на служителите.

В доклада на водещата комисия по здравеопазване се посочва, че развитието на Националните референтни лаборатории в НЦЗПБ се затруднява все повече от проблеми, свързани с недостатъчното финансиране и недостига на квалифициран персонал, особено на лекари със специалност. В доклада се цитира и отрицателното становище на Министерството на финансите във връзка с предлаганата промяна. Според становището предлаганата уредба не кореспондира с разпоредбите на Закона за публичните финанси (ЗПФ).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член на Централната избирателна комисия

    Последни новини