Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Започна есенната сесия на Народното събрание
31/08/2016

Започна седмата сесия на 43-ото Народно събрание. Председателят на парламента Цецка Цачева пожела на депутатите активен, но спокоен от силни политически пристрастия сезон, който да се увенчае с качествени законодателни актове.

Представители на парламентарните групи направиха изявления за приоритетите си през есенната сесия на Народното събрание.

Парламентът прие на първо четене промени в Търговския закон, внесени от Министерския съвет, целящи да ограничат случаите на злоупотреби при вписвания, заличавания и обявявания в търговския регистър. В мотивите на вносителя се посочва, че промените се предлагат във връзка с множество сигнали до Министерството на правосъдието по отношение на т.нар. кражби на фирми.

Предвижда се ограничаването на злоупотребите да стане чрез въвеждане на две последователни нотариални удостоверявания - на подписа и на съдържанието на документи, отразяващи прехвърлянето на предприятие или дружествени дялове, протоколите от заседанията на общите събрания, решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, избор на управител и документи, удостоверяващи разпореждане с недвижими имоти.

С предлаганите промени се създава част пета в Търговския закон с наименование "Производство по стабилизация на търговец", като подробно се уреждат основанията за откриване на производство по стабилизация, неговото прекратяване, отхвърляне и обжалване, хипотезите, при които производството е неприложимо и правата и задълженията на всички страни и участници. Изчерпателно са разписани всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, както и последиците от производството по стабилизация върху евентуална съдебна процедура по несъстоятелност.

По отношение производството по несъстоятелност законопроектът въвежда презумпции за неплатежоспособност, чиито цели са да улеснят доказването на състоянието на неплатежоспособност и да ускорят производството.

Народните представители приеха на първо четене и промени в Закона за военната полиция. С тях на военнополицейските формирования се възлага и осъществяване на ескортиране, съпровождане и охрана на военни превозни средства на съответните военни формирования с цел осигуряване на по-пълноценното и навременно изпълнение на функциите им. С предлаганите промени се цели създаване на по-добра координация и взаимодействие между Служба "Военна полиция" и военнополицейските формирования, като едновременно с това се прецизират техните задачите.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за защита на класифицираната информация. 

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини