Портал на Европейския съюз

Европейски институции и органи:
Европейски парламент
Европейски съвет
Съвет на Европейския съюз
Председателство на Съвета на ЕС
Европейска комисия
Съд на Европейския съюз
Европейска Сметна палата
Европейски омбудсман
Европейска централна банка
Европейска инвестиционна банка
Икономически и социален комитет
Комитет на регионите
Европейски надзорен орган по защита на данните
Агенции и други органи на Европейския съюз
Европол
Евроюст
Европейско право:
Официален вестник на ЕС
EUR-Lex - Достъп до правото на Европейския съюз
PreLex - Наблюдение на процеса на вземане на решения между институциите
Oeil - Законодателна обсерватория на Европейския парламент
Scadplus - Резюмета на европейското законодателство
Национални мерки за транспониране на директивите
EU Bookshop - всички публикации на ЕС
Други:
Сътрудничество с ЕК
Europe Direct
Вашата Европа - портал за онлайн обществени услуги
Служба за ориентиране на гражданите
SOLVІT
CVCE – Виртуален център за знания за Европа
TED - електронен ежедневник за поръчки
EU Whoiswho - официален указател на Европейския съюз