Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА ЕИБ ЗА 2018 ГОДИНА, ПОЛЗВАЩА СЕ С ГАРАНЦИЯ ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС COM(2020) 97 12/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на прилагането на Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза COM(2020) 96 12/03/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Нов план за действие относно кръговата икономика За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Нов план за действие относно кръговата икономика За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа COM(2020) 98 11/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение на третата програма за действие на ЕС в областта на здравето през 2017 г. {SWD(2020)52} COM(2020) 88 10/03/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A New Industrial Strategy for Europe COM(2020) 102 10/03/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Long term action plan for better implementation and enforcement of single market rules COM(2020) 94 10/03/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS An SME Strategy for a sustainable and digital Europe COM(2020) 103 10/03/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Identifying and addressing barriers to the Single Market {SWD(2020)54} COM(2020) 93 10/03/2020
JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Towards a comprehensive Strategy with Africa JOIN(2020) 4 09/03/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за продължаване на срока на действие на правото, предоставяно за съвместните продукции, както е предвидено в член 5 от Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна COM(2020) 92 05/03/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 — 2025 г.) COM(2020) 152 05/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението на Плана за действие на ЕС за периода 2017—2019 г. относно преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете {SWD(2020)101} COM(2020) 101 05/03/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на делегирани правомощия от Комисията за приемане на делегирани актове съгласно член 18, параграф 2 от Директива 2014/45/ЕС, член 7, параграф 2 от Директива 1999/37/ЕО и член 22, параграф 2 от Директива 2014/47/ЕС COM(2020) 77 04/03/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1838 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. в Балтийско море и други води и за поправка и изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1838 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. в Балтийско море и други води и за поправка и изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности за риболов за 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза COM(2020) 87 04/03/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) COM(2020) 78 04/03/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позиция на Съвета относно приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009 COM(2020) 83 04/03/2020
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за преодоляване на прекомерния бюджетен дефицит в Румъния {SWD(2020)53} COM(2020) 91 04/03/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно наличието на прекомерен дефицит в Румъния COM(2020) 89 04/03/2020
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) COM(2020) 80 04/03/2020
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно предложената гражданска инициатива под надслов „ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ БЕЗ ГРАНИЦИ, пълни политически права за гражданите на ЕС.“ C(2020) 1298 04/03/2020