Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2020 EU Justice Scoreboard COM(2020) 306 10/07/2020
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL THIRD REPORT UNDER THE VISA SUSPENSION MECHANISM {SWD(2020)132} COM(2020) 325 10/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен обобщен доклад за 2018 г. относно прилагането на схемата на разрешителни FLEGT, предвидена в Регламент (ЕО) № 2173/2005 от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общностПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен обобщен доклад за 2018 г. относно прилагането на схемата на разрешителни FLEGT, предвидена в Регламент (ЕО) № 2173/2005 от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общностПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Годишен обобщен доклад за 2018 г. относно прилагането на схемата на разрешителни FLEGT, предвидена в Регламент (ЕО) № 2173/2005 от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност COM(2020) 307 10/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2019 г. {SWD(2020)126} COM(2020) 302 09/07/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение (EС) 2017/2408 на Съвета за предоставяне на разрешение на Република Латвия да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2020) 303 09/07/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Getting ready for changes Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom COM(2020) 324 09/07/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Powering a climate-neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration COM(2020) 299 08/07/2020
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe COM(2020) 301 08/07/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение (EС) 2017/1855 за предоставяне на разрешение на Румъния да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2020) 292 07/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно предоставянето на макрофинансова помощ за трети държави през 2019 г. {SWD(2020)125} COM(2020) 296 07/07/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден по силата на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на протокол II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничествоПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговия, създаден по силата на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, във връзка с изменението на някои разпоредби на протокол II относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество COM(2020) 295 07/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно изпълнението и целесъобразността на работния план на Европейския съюз за спорта за периода 2017—2020 г.ПРИЛОЖЕНИЕ към Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно изпълнението и целесъобразността на работния план на Европейския съюз за спорта за периода 2017-2020 г. COM(2020) 293 07/07/2020
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the follow-up to the discharge for the 2018 financial year (Summary) COM(2020) 311 07/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии през 2019 г. по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно изпълнението на финансовата помощ, предоставена на отвъдморските страни и територии през 2019 г. по линия на 11-ия Европейски фонд за развитие COM(2020) 286 06/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права COM(2020) 291 06/07/2020
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 7 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. Актуализация на приходите (собствени ресурси) COM(2020) 424 06/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно „ангажиментите във връзка с доверието в статистиката“, поети от държавите членки съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. COM(2020) 278 03/07/2020
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки COM(2020) 270 02/07/2020
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на изменението на Споразумението, необходимо с цел да бъде взето предвид присъединяването на Независимата държава Самоа ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, създаден съгласно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, по отношение на изменението на Споразумението, необходимо с цел да бъде взето предвид присъединяването на Независимата държава Самоа COM(2020) 273 01/07/2020
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост {SWD(2020)121} {SWD(2020)122} COM(2020) 274 01/07/2020