Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)
20/03/2020

 


РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

РЕШИ:

1. По време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), Народното събрание провежда редовни пленарни заседания в четвъртък и петък.

2. В периода по т. 1 Народното събрание разглежда и гласува приоритетно законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно положение.

3. По време на заседанието в четвъртък се представят и докладват законопроекти и проекти на актове и се провеждат разисквания по тях. По време на заседанието в петък се провеждат гласувания по законопроектите и проекти на актове, по които обсъжданията са приключили, както и парламентарен контрол.

4. По време на извънредното положение парламентарните комисии провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този случай заседанието се предава пряко в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

5. В деня преди първото за седмицата заседание председателят на Народното събрание консултира проекта на програма за седмицата с Председателския съвет. След консултациите проектът се предоставя на народните представители на електронните им пощи и се публикува на страницата на Народното събрание в интернет.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2638