Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание
28/02/2020

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 и чл. 91а, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8 от Закона за омбудсмана и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на омбудсман, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание.

I. Предлагане на омбудсман и представяне на документите на кандидатите

1. Предложения за омбудсман могат да правят народни представители, парламентарни групи и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Предложенията се внасят чрез народни представители или парламентарни групи в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези правила.

2. В предложенията се съдържат мотиви, с които се аргументират високите морални качества на кандидата и опитът в сферата на правата на човека. Към предложението се прилагат:

а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;

б) подробна автобиография;

в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование;

г) декларация по образец – приложение № 2 към решението, че кандидатът отговаря на условията за избор на народен представител по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България;

д) документи, удостоверяващи, че кандидатът има опит в сферата на правата на човека;

е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец, в два екземпляра – приложение № 3 към решението.

3. Обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за омбудсмана се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.

II. Публично оповестяване на документите

1. Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни.

2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.

3. Средствата за масовa информация може да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени.

4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

5. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по електронен път на e-mail: kvpch@parliament.bg.

6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.

2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

IV. Изслушване на допуснатите кандидати

1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

2. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията, публичната репутация, моралните качества и обществената подкрепа за кандидата.

4. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като омбудсман в изложение – до 7 минути на кандидат.

5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите становища и въпроси по раздел ІІ, т. 2 и 3 – до 2 минути всяко.

6. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до 2 минути на народен представител.

7. Отговор на кандидата на поставените въпроси по т. 5 и 6 – в изложение до 7 минути.

8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.

9. Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако са изслушани няколко кандидати, Комисията по вероизповеданията и правата на човека прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за омбудсман.

10. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати.

V. Избор на омбудсман от Народното събрание

1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.

2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека в резюме.

3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.

4. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за омбудсман, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.

6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.

7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.

8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

9. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.

VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна на декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел V избраният омбудсман подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана по образец съгласно приложение № 4 към решението.

2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 омбудсманът подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

Приложение № 1 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .............. ....................................

............................................................................................... ,

ЕГН ..................................................................................... ,

л. к. № ………………………, изд. на ..........................................

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за омбудсман и личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на избора.

Дата: ……………… г.                  Декларатор: ..………..……….

Приложение № 2 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .............. ....................................

............................................................................................... ,

ЕГН ..................................................................................... ,

л. к. № ………………………, изд. на ..........................................

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България:

1. навършил/а съм 21 години;

2. нямам друго гражданство освен българско;

3. не съм поставен/а под запрещение;

4. не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………… г.                  Декларатор: ..………..……….

Приложение № 3 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Долуподписаният/ата .............. ....................................

............................................................................................... ,

ЕГН ..................................................................................... ,

л. к. № ………………………, изд. на ..........................................

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Дата: ……………… г.                  Декларатор: ..………..……….

Приложение № 4 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 14 от Закона за омбудсмана

Долуподписаният/ата .............. ....................................

............................................................................................... ,

ЕГН ..................................................................................... ,

л. к. № ………………………, изд. на ..........................................

от МВР ................................................................................ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не са налице основанията за несъвместимост по чл. 14 от Закона за омбудсмана.

Дата: ……………… г.                  Декларатор: ..………..……….

Приложение № 5 към Решението

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/ата .............. ....................................

............................................................................................... ,

ЕГН ..................................................................................... ,

л. к. № ………………………, изд. на ..........................................

от МВР ................................................................................ ,

в качеството ми на омбудсман

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата …../…../……..г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното

обстоятелство …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата: ……………… г.                  Декларатор: ..………..……….

2209