Българската демокрация е представителна система на управление, на основата на която гражданите избират свои представители в Народното събрание.
Народните представители в българския парламент са 240 и се избират на всеки четири години с пряко гласуване. Те представляват целия народ и действат въз основа на Конституцията и законите на страната.

Какви са функциите на Народното събрание

Основните функции на Народното събрание са законодателна и контролна. Парламентът има и конститутивна функция.
Законодателната функция заема основния дял от работата на парламента. Тя включва приемане, промяна и отмяна на закони. Това са правомощия, които само парламентът има и които се основават на Конституцията и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Контролната функция на Народното събрание се състои в контрола, който парламентът упражнява върху изпълнителната власт. Чрез задаване на актуални въпроси и питания и чрез изискване на отчети народните представители съдействат за ефективната работа на правителството и на държавната администрация.

Конститутивната функция включва правомощия на парламента да избира по предложение на министър-председателя състава и структурата на Министерския съвет, председателя и членовете на Сметната палата, управителя и подуправителите на Българската народна банка и други висши длъжности в държавата.

Как работи Народното събрание

Според Конституцията Народното събрание е постоянно действащ орган. Парламентът работи на сесии. Сесиите в годината са три, разделени от великденска, лятна и коледна ваканция.
Работата на народните представители по време на сесия включва участие в пленарни заседания, заседания на комисии, срещи на парламентарните групи и работа по избирателните райони.
По време на пленарни заседания Народното събрание приема закони, решения и декларации и упражнява парламентарен контрол. Пленарните заседания се провеждат три пъти седмично, като всеки петък част от заседанието е посветено на парламентарен контрол.

януари- февруари-март
април
май-юни- юли
август
септември- октомври- ноември
декември
Парламентарна сесия
Великденска ваканция
Парламентарна сесия
Лятна ваканция
Парламентарна сесия
Коледна ваканция

Работната седмица на Народното събрание

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Работа
в избирателни
райони
Работа
в избирателни
райони
----------------
Заседания на
парламентарни
групи

Заседания на
парламентарни групи
----------------
Пленарно
заседание
----------------
Заседания на
комисии

Пленарно
заседание
----------------
Заседания на
комисии
Пленарно
заседание
----------------
Парламентарен контрол


Парламентът осъществява своите функции и чрез система от постоянни ( действащи през цялото времетраене на парламента) и временни ( създадени за определен период от време с конкретни задачи) комисии.