КОСАК


КОСАК е форум за сътрудничество между комитетите (комисиите) по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз. Името на форума идва от френската абревиатура COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires). В работата на КОСАК участват и представители на Европейския парламент. Сесиите на КОСАК се провеждат два пъти годишно в съответната страна, председателствуваща Съвета на ЕС и всеки национален парламент е представен от 6 члена на парламента. Страните-кандидатки за членство участват с по трима члена на парламента. В сесиите участват и специални гости от други национални парламенти и от европейски институции.

Началото на КОСАК е поставено през м. май 1989 г. в Мадрид, където председателите на националните парламенти се споразумяват да засилят ролята на парламентите в процеса на взимане на решения по европейските въпроси. Първата сесия на КОСАК се провежда през м. ноември 1989 г. в Париж. Формално функционирането на КОСАК е признато с отделен протокол към Договора от Амстердам, който влезна в сила на 1 май 1999 г. Договорът за създаване на Европейската конституция предвижда по-нататъшно разширяване на правата на КОСАК по отношение на парламентарния контрол за спазването на принципите на субсидиарността и пропорционалността в процеса на взимане на решения в ЕС. Принципът на субсидиарността означава, че решенията в ЕС трябва да се взимат на възможно най-ниското управленско равнище, т.е. възможно най-близко до гражданите на Съюза, а принципът на пропорционалността задължава Европейската комисия да предприема законодателни действия само в такива мащаби, каквито действително се изискват за решаването на съответния проблем.

КОСАК сам определя дневния си ред и може да поставя пред Европейската комисия и пред Съвета на ЕС всички въпроси, които счита, че трябва да бъдат дискутирани.

Официален сайт на КОСАК