Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
вторник, 25/09/2018


1. Последващи действия след дискусията относно промените в ЗЮНЦ, проведена на 08.06.2018 г.:

- Предстоящи промени в ЗКПО и ЗСч, свързани с годишното отчитане на НПО и обявяването на някои нови обстоятелства в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията - обществена консултация до 29.09.2018 г. на
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3747

- Кратка информация за действията на Агенцията по вписвания и НАП.

2. Националната гражданска инициатива „За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията на животни с цел добива на ценни кожи в Република България" № 839-01-13 от 22.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет

3. Националната гражданска инициатива „7000“, № 839-01-14 от 27.06.2018 г. внесена от Инициативен комитет

4. Информация за напредъка по Закон за доброволчеството - стратегия за действие.

5. Разни.
сряда, 26/09/2018


Комисия по труда, социалната и демографската политика
26/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Дискусия по повод искане на Инициативен комитет и внесена Петиция за отмяна на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, както и относно възможности за промяна размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст чрез механизмите на осъвременяването, индексирането и преизчисляването на пенсиите.
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
26/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 26 септември 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., залa 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2017 г.
2. Разни.

От Ръководството
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
26/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне на г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и обсъждане на актуални въпроси.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 854-01-53, внесен от народните представители Искрен Веселинов и Емил Христов на 16 юни 2018 г.
3. Разни.
четвъртък, 27/09/2018


1. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива "За забрана на отглеждането, умъртвяването и търговията с животни с цел добив на ценни кожи на територията на Република България", № ПГ-839-01-13, внесена на 22 юни 2018 г. от Инициативен комитет

2. Проект на График за приемна на гражданите в периода октомври – декември 2018 г.

3. Разни
Комисия по здравеопазването
27/09/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 27.09.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г. – второ гласуване.
2. Изслушване на министъра на здравеопазването, председателя на Българския лекарски съюз и на националния консултант по акушерство и гинекология във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 28, ал. 5 и чл. 30, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-58/7.09.2018 г.