Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
сряда, 21/02/2018


Комисия по икономическа политика и туризъм
21/02/2018, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите при следния дневен ред:

1. Обсъждане с представителите на Комисията за енергийно и водно регулиране на проблемите по присъединяването към преносната и към разпределителните мрежи.
2. Разни.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
21/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, № 802-01-1, внесен от Министерски съвет на 2.01.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

2. Разни.
Комисия по здравеопазването
21/02/2018, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 21.02.2018 г., /сряда/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса относно прогресиращата тенденция за нарастване на задълженията към здравни институции на държави-членки на Европейския съюз за предоставени на български осигурени лица здравни услуги, във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-16/15.02.2018 г.
четвъртък, 22/02/2018


Комисия по здравеопазването
22/02/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе съвместно заседание с Комисията по труда, социалната и демографската политика на 22.02.2018 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне и обсъждане на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността, внесена в Народното събрание на 31 октомври 2017 г., в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г. (Обн., ДВ. Бр. 55 от 2017 г.), с участието на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
Комисия по труда, социалната и демографската политика
22/02/2018, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала
Съвместно заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазването.

Точка единствена: Представяне и обсъждане на Концепция за реформиране на системата за експертиза на работоспособността, внесена в Народното събрание на 31.10.2017 г. в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30.06.2017 г. (Обн., ДВ. бр. 55 от 2017 г.), с участието на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.