Проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото”

Проект на Народното събрание „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” беше одобрен за финансиране на 26 май 2009 г. по Оперативната програма „Административен капацитет”. Това е първо участие на парламента в открита процедура за финансиране на проект със средства на Европейския съюз.

 Проектът е по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Периодът за изпълнението му е 18 месеца, а размерът на безвъзмездната помощ по него е 587 684 лева.

Целта на проекта е постигане на по-голяма обществена удовлетвореност от работата на администрацията на Народното събрание чрез внедряване на механизми на електронното управление. Той е насочен към гражданите, бизнеса и служителите на парламента.

В рамките на „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” се предвижда да бъде въведен модел на обслужване на едно гише и да бъдат осигурени места за електронен публичен достъп до услуги, включително и за хора с увреждания. Ще бъде въведена и система за обратна връзка и за анализиране на мненията на гражданите.

Изпълнението на проекта ще включва проучване на опита на две държави-членки на ЕС и на Европейския парламент в предоставянето на услуги за обществеността. В резултат на това ще се разработи модел за оптимизация на обслужването и ще се изгради ефективна организационна среда. Ще бъде анализирана действащата вътрешна нормативна уредба и осъвременени правилата за работа на администрацията, съобразно водещите практики и законодателството в областта на електронното управление.

В съществуващата информационна система на парламента ще бъдат внедрени два автоматизирани модула за попълване, проследяване и търсене на документи. Предвижда се да бъде модернизиран и развит сайтът на Народното събрание до информационен портал, съответстващ на добрите европейски практики, принципите на електронно управление и модерно обслужване на гражданите и бизнеса.

Презентация на проекта

Дейност 1. Проучване и адаптиране на опита на други държави-членки в ЕС и на Европейския парламент (ЕП).
Постигнати резултати:
 • Проучен е на място опитът на две държави-членки от ЕС – Естония и Франция в предоставянето на услуги за обществеността

 • Проучен на място опитът на Европейския прламент.

 • 15 служители участваха в проучванията на място.

 • Изведени са 15 добри практики.

Дейност 2. Оптимизиране на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда.
Постигнати резултати:

 • Изготвен „Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги”

 • Разработен „Модел за оптимизация на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда”

 • Изготвен “Анализ на съществуващата вътрешна нормативна уредба и съответствието и с действащото законодателство в сферата на електронното управление”

 • Изготвени „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Народното събрание”

 • Проведено обучение на 51 служители на Народното събрание във връзка с действащата нормативна база на електронно управление

Дейност 3. Въвеждане на интегриран модел на обслужване

Постигнати резултати:

 • Обособен „Информационно-административен център”

 • Създадени две места за електронен публичен достъп, чрез инсталираните два обществени информационни терминала

 • Инсталирано устройство за получаване на обратна връзка от гражданите за измерване на удовлетвореността им от качеството на предоставяните услуги

 • Проведено обучение на 10 служителя за обработка и последващ анализ на мненията

Дейност 4. Надграждане на интегрираната информационна система (ИИС).
Постигнати резултати:

 • Изготвен анализ на състоянието и съответствието на съществуващата информационна система с действащото законодателство в сферата на електронното управление

 • Изготвено техническо задание за надграждане на съществуващата уеб базирана интегрирана информационна система

 • Надградени са 5 модула от уеб базираната интегрирана информационна система на Народното събрание и са създадени 3 нови модула

 • Разработен е наръчник за работа с интегрираната информационна система и за работа с портала

 • Обучени са 120 служители от администрацията на Народното събрание за работа с интегрираната информационна система и портала

Дейност 5. Модернизиране и развитие на сайта на Народното събрание www.parliament.bg до информационен портал

Постигнати резултати:

 • Изготвено техническо задание за модернизиране и развитие на сайта на Народното събрание до информационен (интернет) портал

 • Разработен е интернет порталът на Народното събрание според най-новите технологични изисквания с улеснено търсене, достъп до виртуално деловодство за подаване на жалба, сигнал и др., с версия за мобилен телефон. Част от данните се получават автоматично от Интегрираната информационна система, от Системата за гласуване и от Системата за видеоархивиране.

 • Разработена е обща информационна брошура с пет подлистника към нея за популяризиране на новите възможности

Дейност 6. Извършване на външен одит на проекта

Постигнати резултати:

 • Има представени два междинни одитни доклада

 • На 11.12.2010 г. се очаква окончателния доклад


Дейност 7. Дейности за информация и публичност

Постигнати резултати:

 • Публикуване на информация за проекта на сайта на Народното събрание

 • На 08.12.2010 г. бе проведена пресконференцията за представяне на резултатите от проекта

 • Информационните материали бяха отпечатани съгласно предвиденото в проектаБрошура

Презентация

Прессъобщение от 21 юни 2010 г.