Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 704 COM(2018) 704 12/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на писмената процедура, която ще бъде открита от Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) с оглед на приемането на изменения в единните технически предписания UTP GEN-B и UTP TAF ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на писмената процедура, която ще бъде открита от Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) с оглед на приемането на изменения в единните технически предписания UTP GEN-B и UTP TAF COM(2018) 684 12/10/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2019 г. {SWD(2018)434} COM(2018) 686 11/10/2018
COM (2018) 673 COM(2018) 673 11/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТАТА НА КОМИТЕТИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА {SWD(2018)432} COM(2018) 675 11/10/2018
COM (2018) 687 COM(2018) 687 10/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 и 137 на ООН и в глобално техническо правило № 9 на ООН, както и по отношение на предложенията за три нови правила на ООН ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която Европейският съюз да заеме в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 и 137 на ООН и в глобално техническо правило № 9 на ООН, както и по отношение на предложенията за три нови правила на ООН COM(2018) 674 10/10/2018
COM (2018) 690 COM(2018) 690 10/10/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възможностите за риболов за 2019 г. и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2019 г. и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза COM(2018) 676 09/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно подписването от името на Съюза на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение COM(2018) 677 08/10/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на възможностите за риболов съгласно Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко и протокола за прилагане към него COM(2018) 679 08/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагане към него и размяната на писма, придружаваща посоченото споразумение COM(2018) 678 08/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (Регламентът на ЕС относно дървения материал) Двугодишен доклад за периода март 2015—февруари 2017 г. COM(2018) 668 05/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително третата част от вноската за 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително третата част от вноската за 2018 г. COM(2018) 669 04/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета {SWD(2018)430} COM(2018) 665 04/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing COM(2018) 667 04/10/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за прилагането през 2017 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за прилагането през 2017 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията COM(2018) 663 03/10/2018
COM (2018) 664 COM(2018) 664 02/10/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака, във връзка с приемането на посочените в член 10, параграфи 2 и 3 насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак COM(2018) 657 26/09/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на законодателството на ЕС относно отпадъците, включително за доклада за ранно предупреждение за държавите членки, които са изложени на риск да не постигнат целта за 2020 г. по отношение на целта за подготовката за повторно използване/рециклиране на битовите отпадъци ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на законодателството на ЕС относно отпадъците, включително за доклада за ранно предупреждение за държавите членки, които са изложени на риск да не постигнат целта за 2020 г. по отношение на целта за подготовката за повторно използване/рециклиране на битовите отпадъци {SWD(2018)413} {SWD(2018)414} {SWD(2018)415} {SWD(2018)416} {SWD(2018)417} {SWD(2018)418} {SWD(2018)419} {SWD(2018)420} {SWD(2018)421} {SWD(2018)422} {SWD(2018)423} {SWD(2018)424} {SWD(2018)425} {SWD(2018)426} COM(2018) 656 24/09/2018