Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Форма за търсене
Ключова дума в заглавието
№ на документ:
Вид документ:
Област:
Дата на документа:
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на документите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите документите, касаещи растителната защита, напишете "растител"
  • Търсене на документи по номер - за да търсите документ по съответен номер въведете номера или част от него
  • Разпределение на документите по видове - извеждане на всички документи от даден вид
  • Разпределение на документите по области - извеждане на всички документи от дадена област
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички постъпили в Народното събрание документи - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни документи
Документ Сигнатура Дата
COM (2018) 485 COM(2018) 485 22/06/2018
COM (2018) 487 COM(2018) 487 22/06/2018
COM (2018) 488 COM(2018) 488 22/06/2018
JOIN (2018) 19 JOIN(2018) 19 22/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Унгария да прилага специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност COM(2018) 486 21/06/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 395 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета COM(2018) 484 21/06/2018
Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви ПРИЛОЖЕНИЯ към Съвместно предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно ограничителни мерки с оглед на положението в Република Малдиви JOIN(2018) 18 20/06/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 2271/96 на Съвета от 22 ноември 1996 г. относно защитата срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на основание това законодателство или произтичащи от него COM(2018) 494 19/06/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2017 г. {SWD(2018)349} COM(2018) 482 18/06/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Финансова информация относно Европейския фонд за развитие Европейски фонд за развитие (ЕФР): прогнози относно поетите задължения, плащанията и вноските COM(2018) 475 15/06/2018
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 27 от Правилника за длъжностните лица и член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (географски баланс) COM(2018) 377 15/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2018 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2018 г. COM(2018) 477 15/06/2018
COM (2018) 462 COM(2018) 462 14/06/2018
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) COM(2018) 465 14/06/2018
COM (2018) 460 COM(2018) 460 14/06/2018
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменението на протокол 3 към посоченото споразумение относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество COM(2018) 463 14/06/2018
COM (2018) 461 COM(2018) 461 14/06/2018
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Петнадесети доклад за напредъка в създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност ПРИЛОЖЕНИЕ към СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Петнадесети доклад за напредъка в създаването на ефективен и истинскиСъюз на сигурност COM(2018) 470 13/06/2018
СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Съвместната рамка за борба с хибридните заплахи за периода юли 2017—юни 2018 г. JOIN(2018) 14 13/06/2018
JOIN (2018) 17 JOIN(2018) 17 13/06/2018