Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за освобождаване на член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
11/11/2009
РЕШЕНИЕ
за освобождаване на член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 12, ал. 7, т. 2 във връзка с чл. 12, ал. 6, т. 2 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
РЕШИ:
Освобождава Рушен Мехмед Риза като член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
Решението е прието от 41-ото Народно съб­рание на 11 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Лъчезар Иванов
12591