Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
  • Дата на раждане : 26/05/1981 Русе, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.stoilov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Хърватия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие и подпомагане на биологичното пчеларство в България.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на държавна лаборатория за анализ на проби от фуражи и намаляване на административната тежест в сектора.
Писмен отговор на 21/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5112122-С010/14.12.2012 г. за Проект № 5112122-8-76 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе", одобрен за финансиране по процедура № BG161РО005/10/2.10/07.
Писмен отговор на 21/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната пътна инфраструктура на територията на Русенска област.
Писмен отговор на 01/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
12/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на Интермодален терминал в Русе.
Писмен отговор на 12/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно управление на Асоциация по ВиК Русе.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" по проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C004.
Писмен отговор на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й.
Писмен отговор на 27/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски" по проект:"Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С006.
Писмен отговор на 03/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно разрешения за реда и начина на оползотворяване на шлама (утайка) отпадаща от инсталациите за сепариране на биогаз в инсталациите за преработка на отпадъци.
Писмен отговор на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро.
Писмен отговор на 17/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прием на проекти по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални актове" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спазване на изискванията за опериране с остатъчни органични химични вещества и съхранение и реализиране на генерирана утайка от Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) - гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размера на задълженията на община Русе от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъците депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно торови маси генерирани от "Тетрахиб" АД, с. Никола Козарево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно торови маси от "Свинекомплекс Брестак" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно договор № 18/121/0683/28.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г..
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно почистване коритото на р. Шипа в участъка й, преминаващ през с. Дряновец, община Бяла, област Русе.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно меласова шлемпа от спиртното производство на "Захарни заводи" АД, гр. Горна Оряховица.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие" на територията на общ. Бяла, обл. Русе.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно концентрациите на изпусканите във въздуха: серни оксиди, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, въглероден оксид, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани, фини прахови частици и някои др. специфични замърсители от инсталация с капацитет за обезвреждане чрез изгаряне на утайки от филтрувани и отработени абсорбенти, други утайки, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества генерирани от основната дейност на "БИОВЕТ"-АД клон Разград.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно торови маси генерирани от "СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК" АД, с. Брестак, община Вълчи Дол, област Варна, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно торови маси генерирани от "ТЕТРАХИБ" АД, с. Никола Козлево, област Шумен, зауствани в течащи повърхностни води, язовири или предоставени за оползотворяване в земеделието, съгласно сключени договори със земеделски стопани.
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадъци (утайки) депонирани в района между Института по Хидродинамика и летище "Чайка" във Варна.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно транспортиран отпадък с код 15 02 03 от площадката на "Амилум България" ЕАД гр. Разград Северна индустриална зона, чрез транспорт на "Инвест Стил" ЕООД гр. Русе с ЕИК********* до площадка за оползотворяване чрез компостиране за периода м. Януари 2015 - м. Ноември 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Иваново за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ценово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Борово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сливо поле за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 23/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Две могили за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ветово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Русе за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Бяла /Русенско/ за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор за БФП BG161РО003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурентоспособността на "Е.МИРОЛИО" ЕАД чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки".
Писмен отговор на 23/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програма за развитие на селските райони за периода..
Писмен отговор на 23/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционен проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците Разград по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК********* оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на тлеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с.Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК*********, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, Община Ценово, Област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с.Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Околна среда" в периода 2007-2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно негативните явления пораждани от генерираните газови емисии, твърд и течен инфилтрат от инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, върху здравето на населението в гр. Нова Загора, течащи и подпочвени води и почви.
Писмен отговор на 23/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, област Варна.
Писмен отговор на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхраненията на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: *********, развиваща производствена дейност в с. Драгомъж, община Исперих, област Разград.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна в Белославското езеро.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоставени кредити за закупуване на фураж в периода 2008-2012 г.
Писмен отговор на 30/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно сигнал на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ за нередности и измами с Еврофондовете.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК ********* развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор на бенефициент с ЕИК********* за БФП по проект №BG161РО003-2.3.02-0260-0001 с източник на финансиране ЕФРР по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"2007-2013 в съответствие с чл.33 от Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006.
Писмен отговор на 05/04/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно декларирана валута (внесена) в размер на два милиона евро през 2014-2015 години на митниците на ГПП Гюешево и Летище София.
Писмен отговор на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно Договор за Инвестиционен банков кредит предоставен на ползвателя на БФП по Договор № 18/121/0683/28.08.2014 г с включен от НГФ в гарантирания портфейл с референтен № 20000502/05.01.2015 г.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" за периода 2007 -2013 г с бенефициент Община Перник.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Договор № ВК-03-349 от 19.10.2015 г., подписан между "Амилум България" ЕАД и Община Разград с предмет заустване на производствен отпадни води от обекта, находящ се в Северна индустриална зона в ГПСОВ - гр. Разград, поради спряна от експлоатация ГПСОВ.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите, използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД, гр. Девня, обл.Варна.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно сключен Административен договор между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" и общините включени в Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16П10Р002-2.002-0006-С01.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно удостоверение по чл. 6 от Наредба № 21/23.11.2016 г на Министъра на земеделието, храните и горите.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно дадени гаранции от Национален Гаранционен Фонд по създадена схема за собствен риск на НГФ 2014/2015-приключила в края на м.септември 2015 г по отпуснатите инвестиционни банкови кредити от "Обединена Българска Банка"АД на кредитополучатели с ЕИК - изброени.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Декларация № 1 от участник/подизпълнител по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървести горски продукти / Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн.ДВ бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр.90 от 16.11.2012 г./ за периода от 2015 до 2018 г..
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Удостоверение за регистрация на течен органичен тор "Екстра Форс"/Extra Force" № 269/21.03.2018 г., издаден на "Пестицид" ЕООД, с ЕИК*********, гр. Костинброд, ул. "Славянска" № 2, обл. София.
Писмен отговор на 11/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заустване на отпадни производствени води от млекопреработвателно предприятие във водоеми в землището на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград.
Писмен отговор на 11/05/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: *********, развиваща производствена дейност в землището на с. Драгомъж, общ. Исперих, обл. Разград.
Писмен отговор на 08/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно риск от флуор под формата на стабилните му съединения OF2, 2HF, SF6, PF5, CIF3 в повърхностното водно тяло - река Провадийска, с код BG2PR100L001, BG2PR100L002, BG2PR100L003, BG2PR900L019.
Писмен отговор на 08/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно количествата течна фракция отпаднала от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в село Слънчево, община Аксаково, област Варна в периода от 01.01.2012 г до 01.03.2018 г.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно декларация 1 от участник/изпълнител по чл. 58, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно възложени проверки за спазване на данъчното и осигурително законодателство от "МАГ" ООД, "ПУЦ - БОБОВ ДОЛ" ЕООД и "МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕНЕРГОРЕМОНТ" ООД.
Писмен отговор на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно процедура по Закона за обществените поръчки в община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 29/06/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно поредни промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ Канев АД във връзка с нови сигнали за трудности в работата на лечебното заведение.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно информация за сиво счетоводство в сектор млекопреработване.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от 36 607 свине, съгласно Регистър на БАБХ от 30.05.2018 г. за отглеждани в животновъден обект с Рег. № 7400А - 0495 в гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Селскостопанска академия.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с рег. №:6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено отглеждане на свине в област Стара Загора.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания за кампании 2015, 2016 и 2017 г.
Отговорено в зала на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разграничаване на торовите маси в съоръжение за съхранение в стопанството на животновъден обект с Рег. № 7419-0026.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно загробване на животински трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно загробване на животинските трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спазване на изискванията за наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно спазване на изискваниятаза наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдни обекти с Рег. № 8700-0900, 8677А-0001, 8600Б-0002, 8600Б-0001.
Писмен отговор на 27/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разрешителни издадени от Национална служба за растителна защита при Българската агенция по безопасност на храните за повторно използване на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води-Кубратово с оператор "Софийска вода" АД върху земеделски земи.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изследвания.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение по утилизация на утайката от Пречиствателна станция за отпадни води "Златни Пясъци".
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Плащания по схемата за единни плащания на площ за отглеждане на царевица за силаж през кампании 2015, 2016, 2017 г. и по подадени заявления за кампания 2018 г.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно зачестили оплаквания и притеснения на граждани във връзка с кръводаряването.
Писмен отговор на 05/09/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Русе.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/10/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Претоварна станция оборудвана с инсталация за сепариране на рециклируеми отпадъци от твърди битови отпадъци в общ. Попово.
Писмен отговор на 12/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно брой свине отглеждани през стопанските години от 2012 до 2017 г в животновъден обект с рег.номер № 9144-0461.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно зачестили оплаквания и притеснения относно дейността на производствени съоръжения на фирма "Авалон Индъстри" АД в с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно количествата инфилтрат - течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитети на съоръженията за съхранение на оборски тор в животновъдни обекти с Рег. №:7327-0119, 7330-0002, 7400-0001, 7445-0249, 7477-0140, 7332-0001, 7532-0531, 7288-0092, 7239-0054, 7168-0010, 7171-0074, 7167-0099, 7340-0106, 707-0074, 7060-0325, 7570-0575, 7583-0195.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно количествата инфилтрат-течна и твърда фази, генерирани в инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, вложен в земеделските земи.
Писмен отговор на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно договор за БФП BG161PO003-2.301-0039-С0001 "Повишаване на конкурунтноспособността на "Е. Миролио" ЕАД, чрез утилизация на отпадъците и въвеждане на енергоефективни мерки".
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно производство на "нестандартен компост" на площадката на "Е. Миролио" ЕАД, в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен от "специален неопасен отпадък" с код 04 02 20.
Писмен отговор на 26/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно вложени количества компост, произведен от "Е. Миролио" ЕАД, на площадката в с. Еленово, общ. Нова Загора, обл. Сливен, в площи за отглеждане на зърнени култури и лозя.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно вложени количества компост произведен от отпадък с код 15 02 03, генериран от "Амилум България" ЕАД.
Писмен отговор на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предадени количества "компост" произведен на площадката за компостиране в с. Еленово, община Нова Загора, обл. Сливен към депо за отпадъци гр. Добрич.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно съхранение на течна торова фракция.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно третиране на земеделски земи с "компост", произведен от отпадък с код 15 02 03 (абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02).
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна торова фракция.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно отпадък с код 07 05 10* - приет и утилизиран чрез изгаряне на площадката на "Грийнбърн" ЕООД, гр. Разград в периода от 22.08.2017 г. до 01.05.2018 г..
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно продадени за оползотворявани в земеделието 80 863,48 тона течна фракция и 18 201,80 тона твърда торова фракция генерирани в инсталация за "Биогаз" на "Енерджи 2" - Нова Загора през периода от 01.04.2015 г. до 01.09.2018 г..
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно договор за безвъзмездна помощ за Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник, съгласно проект № DIR-592115-1-11, финансиран от Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. с бенефициент община Перник.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно съхранение на течна фракция оборски тор, отпадащ от 36 607 свине в животновъден обект с рег. №7400А-0495.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола за изпълнението на изискванията на наредбата за доставка на плодове, зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно установени неправомерни действия и издаване на документи с невярно съдържание.
Писмен отговор на 09/11/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС